Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar ett rösträttsregister vid val samt för ett register över röstningsställena och förvaltar indelningen i röstningsområden.

Kontaktinformation i valfrågor:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan kontaktas på numret 029 553 6370.

  • Öppettid för servicenumren på vardagar kl. 9−16.15
  • Frågor på rösträtten

Ledande specialist Otto Palmu

  • Röstningsområdena inom kommunerna
  • Rösträttsregistret
  • Registret över röstningsställena

Telefon: +358 29 553 5137 
E-post: fö[email protected]
Postadress: PB 123, 00531 HELSINGFORS