Finska medborgares valrättigheter vid Europaparlamentsval i en annan EU-medlemsstat

Finska medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat får välja om de vill rösta i Europaparlamentsvalet i bosättningsstaten eller i Finland.

  • Finska medborgare som vill rösta i det val som förrättas i deras bosättningsstat ska anmäla sig till bosättningsstatens röstlängd enligt vad som föreskrivs och inom den tidsfrist som fastställs i vallagstiftningen i medlemsstaten i fråga. Den myndighet som upprättar röstlängden i bosättningsstaten skickar därefter ett meddelande om detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland, som avlägsnar personens namn från det finska valets rösträttsregister. Detta beror på att var och en enligt EU:s direktiv om rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet (93/109/EG) får rösta enbart i en medlemsstat, antingen i bosättningsstaten eller i hemstaten.
     
  • Finska medborgare som vill rösta i det finska Europaparlamentsvalet behöver inte göra något utan de är automatiskt röstberättigade i finska val. Om den röstberättigade tidigare har anmält att han eller hon vill rösta i bosättningsstatens val, men nu vill rösta i det finska valet ska han eller hon dock annullera sin tidigare anmälan till bosättningsstatens valmyndighet. Om den röstberättigade är osäker på om anmälningen fortfarande gäller, kan han eller hon kontakta valmyndigheten i sin bosättningsstat.

En finsk medborgare som har antecknats som röstberättigad vid Europaparlamentsval i en annan EU-medlemsstat får i regel också kandidera (är valbar) vid Europaparlamentsval i den andra medlemsstaten i enlighet med lagstiftningen i medlemsstaten i fråga. 

EU-medlemsstaternas lagstiftning om rösträtt och valbarhet vid Europaparlamentsval för medborgare i en annan medlemsstat baserar sig på EU:s direktiv om rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!