Valfinansiering

Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) trädde i kraft den 1 maj 2009. I lagen föreskrivs om kandidaters valfinansiering och om redovisning av finansieringen vid riksdagsval, presidentval, kommunalval och Europaparlamentsval. Lagen har ändrats två gånger (684/2010 och 1689/2015).

Lagar om valfinansiering

Vad avses med valfinansiering?

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering avses med valfinansiering finansieringen av de kostnader för kandidaternas valkampanjer som uppkommer tidigast sex månader före och senast två veckor efter valdagen oberoende av när de betalas.

En kandidats valfinansiering kan bestå av 1) kandidatens egna medel eller lån som han eller hon har tagit upp, 2) bidrag som kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har fått, 3) annat bidrag.

Vem är skyldig att redovisa sin valfinansiering?

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering är
1) vid riksdagsval de som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs,
2) vid Europaparlamentsval de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs samt den kandidat som är följande,
3) vid presidentval de partier eller de valombud för valmansföreningar som ställt upp kandidater, eller ersättare för valombud,
4) vid kommunalval de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare.

Stödgrupper till en kandidat eller andra sammanslutningar som uteslutande arbetar för att stödja en kandidat är vid presidentval skyldiga att lämna uppgifter och dokumentation som avses i 8 § 3 mom. till den redovisningsskyldige.

Till vilken myndighet lämnas redovisningen?

Redovisningen ska lämnas in till statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Redovisningen kan lämnas på en blankett som har fastställts av statens revisionsverk. Mer information: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Statens revisionsverk övervakar att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs.

Förhandsredovisning

Det är bra att väljaren har information om valfinansieringen redan innan röstningsbeslutet. Varje kandidat kan bidra till att öka valfinansieringens transparens genom att göra en förhandsredovisning om finansieringen av sin kampanj. Förhandsredovisningen innehåller en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen.

En kandidat eller vid presidentval ett parti eller en valmansförening kan lämna in en frivillig förhandsredovisning till Statens revisionsverk tidigast 31 dagar före valet, när valkretsnämnderna har utarbetat sammanställningen av kandidatlistorna eller kandidatförteckningen för presidentvalet. Förhandsredovisningen görs på nätet eller på en blankett som revisionsverket fastställt. Mer information: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Var publiceras valfinansieringsanmälan och förhandsredovisningarna?

Statens revisionsverk för ett register över redovisning av valfinansiering i vilket uppgifter om redovisningar och förhandsredovisningar registreras: Registret finns tillgängligt på www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Betalaren av reklamen

En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten samt även ett parti och en partiförening ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen.

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av kandidatens valreklam som han eller hon har betalat är mindre än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 1 500 euro vid andra val eller, då det gäller partiets valreklam, om värdet är mindre än 1 500 euro. 

Mer om namnet på betalaren av en valreklam.

Dokument som hänför sig till Europarådet

Tidigare blanketter och anvisningar