Vaalirahoitus

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan 1.5.2009. Laissa säädetään ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Lakia on muutettu kaksi kertaa (684/2010 ja 1689/2015).

Vaalirahoituslainsäädäntö

Mitä vaalirahoituksella tarkoitetaan?

Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen, riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua: 1) ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista, 2) ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta ja 3) muusta tuesta.

Kenen täytyy tehdä ilmoitus vaalirahoituksesta?

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on
1) eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
2) europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty sekä varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas,
3) presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue taikka ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies ja
4) kuntavaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu.

Ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on presidentinvaalissa velvollinen toimittamaan ilmoitusvelvolliselle 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ja selvityksiä. 

Mille viranomaiselle ilmoitus tehdään?

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Ennakkoilmoitus

Äänestäjällä on hyvä olla tietoa vaalirahoituksesta jo ennen äänestyspäätöstään. Jokainen ehdokas voi osaltaan lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä tekemällä ennakkoilmoituksen kampanjansa rahoituksesta. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Ehdokas tai presidentinvaaleissa puolue tai valitsijayhdistys voi toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen aikaisintaan 31 päivää ennen vaaleja, kun vaalipiirilautakunnat ovat laatineet ehdokaslistojen yhdistelmän tai presidentinvaalin ehdokasluettelon. Ennakkoilmoitus tehdään verkossa tai tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella.

Lisää tietoa: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Missä ilmoitukset ja ennakkoilmoitukset ovat nähtävillä?

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon tallennetaan vaalirahoitusilmoituksiin ja ennakkoilmoituksiin sisältyvät tiedot. Rekisteri on nähtävissä sivuilla www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Mainoksen maksaja

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön sekä myös puolueen ja puolueyhdistyksen on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja.

Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on (ehdokkaan vaalimainos) kuntavaaleissa pienempi kuin 800 euroa tai muissa vaaleissa pienempi kuin 1 500 euroa taikka (puolueen vaalimainos) pienempi kuin 1 500 euroa. 

Lue lisää mainoksen maksajaan vaalimainoksissa liittyvistä keskeisistä kysymyksistä.