Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Vaalikelpoisuus

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista.

Ketkä voivat asettaa presidenttiehdokkaan?

Presidenttiehdokkaita voivat asettaa
1) ne puoluerekisterissä olevat puolueet, joiden ehdokaslistoilta on valittu presidentinvaalia edeltävissä eduskuntavaaleissa vähintään yksi kansanedustaja sekä
2) vähintään 20 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue ja valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Kukin puolue valitsee oman ehdokkaansa puolueen sääntöjen mukaisella tavalla. Puolueilla ja valitsijayhdistyksillä voi olla sama yhteinen ehdokas.

Ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa.

Miten valitsijayhdistys perustetaan?

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa on oltava vaalilain 130 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Käytännössä perustamisasiakirjan laadinnasta vastaa valitsijayhdistyksen vaaliasiamies.

Perustamisasiakirjaan tulee liittää vähintään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekirjoittamat kannattajakortit, joissa tulee olla vaalilain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Sekä perustamisasiakirja että kannattajakortti voidaan laatia käyttäen jäljempänä mainittuja ehdokasasettelulomakkeita. 

Kukin äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hakemusasiakirjoja tarkistettaessa huomataan, että sama henkilö on jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, Helsingin vaalipiirilautakunta poistaa hänen nimensä kaikista valitsijayhdistyksistä.

 

Milloin ja miten ehdokashakemus on tehtävä?

Kullakin ehdokkaan asettavalla puolueella ja valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies ja tällä varamies. Vaaliasiamiehen tehtävänä on laatia puolueen/valitsijayhdistyksen ehdokashakemus ja toimittaa se  Helsingin vaalipiirilautakunnalle (yhteystiedot) viimeistään 47. päivänä ennen vaalipäivää (12.12.2023) ennen kello 16. Sitä ennen, viimeistään edellisenä päivänä (11.12.2023) puolueen ja valitsijayhdistyksen on tullut ilmoittaa vaalipiirilautakunnalle vaaliasiamiehensä ja tämän varamiehen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. 

Puolueen ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamies voi käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita. Oikeusministeriössä on laadittu kaavan mukaiset ehdokasasettelulomakkeet (muun muassa kannattajakortti). Lomakkeet on laadittu erikseen puoluetta ja erikseen valitsijayhdistystä varten. Päätöksessä vahvistetun valitsijayhdistyksen kannattajakortin kaavassa todetaan, että kortti on kokoa A6L. Kortin paksuudesta ei ole kaavassa mainintaa. Lisätietoja kannattajakortista ja ehdokashakemuksen tekemisestä muutoinkin antaa Helsingin vaalipiirilautakunta.

Milloin ehdokasasettelu vahvistetaan?

Helsingin vaalipiirilautakunta tutkii ehdokashakemukset ja vahvistaa ehdokasasettelun 38. päivänä ennen vaalipäivää (21.12.2023) laatimalla presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ehdokasluettelon, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikki ehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta on luettelossa seuraavat tiedot: ehdokasnumero (alkaen numerosta 2), nimi, kotikunta sekä arvo, ammatti tai toimi. Ehdokasluettelo on nähtävillä muun muassa äänestyskopeissa.

Jos presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan, Helsingin vaalipiirilautakunta laatii tätä vaalia varten uuden ehdokasluettelon, johon otetaan molemmat toisessa vaalissa olevat ehdokkaat samoilla ehdokasnumeroilla, mitkä heillä oli ensimmäisessä vaalissa.