Vaalimainoksen maksaja

Vaalirahoituslain (273/2009) 4 §:n 5 momentin mukaan ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja. Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on kuntavaaleissa pienempi kuin 800 euroa taikka eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa pienempi kuin 1 500 euroa.

Tämän tekstin tarkoituksena on selventää eräitä mainoksen maksajaan vaalimainoksissa liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

Mistä mainoksen maksajan ilmituonnissa on kyse?

Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistuksen toisen vaiheen yhteydessä vuonna 2010 lakiin kirjattiin velvollisuus huolehtia siitä, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksajan nimi. Vuonna 2015 annetulla lailla säännöstä muutettiin siten, että mainoksesta tulee käydä ilmi sen maksaja. Velvollisuuden tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta vaalirahoitusilmoituksista ilmeneviä tietoja laajemmin.

Mihin velvollisuus perustuu?

Yksittäisen ehdokkaan vaalikampanjan osalta velvollisuus perustuu ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain eli vaalirahoituslain 4 §:n 5 momenttiin (muutettu lailla 684/2010 ja 1689/2015).

Puolueen vaalikampanjan osalta velvollisuus perustuu puoluelain (10/1969) 8 b §:n 5 momenttiin (muutettu lailla 683/2010 ja 1688/2015).

Kehen velvollisuus kohdistuu?

Vaalirahoituslain mukaan velvollisuus koskee ehdokasta, ehdokkaan tukiryhmää ja muuta yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivaa yhteisöä. Laissa ei ole erikseen määritelty, mitä tukiryhmällä tarkoitetaan, mutta hallituksen esityksen perusteluiden mukaan (HE 13/2009 vp) ilmaisulla tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö katettaisiin kaikki ne henkilöryhmät, jotka toimivat ehdokkaan ympärillä vaalikampanjan toteuttamiseksi. Merkitystä ei ole sillä, onko kyseessä rekisteröity vai rekisteröimätön yhteisö kunhan se on ainoastaan kyseistä ehdokasta tukeva ryhmä. Kyseessä on sama kokonaisuus, jonka saamat tuet pitää sisällyttää vaalirahoitusilmoitukseen.

Puoluelain mukaan velvollisuus koskee omissa kampanjoissaan puoluetta eli puolueen keskusjärjestöä ja puolueyhdistyksiä, joita puoluelain mukaan ovat puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen niiden sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistykset.

Milloin velvollisuus alkaa?

Sekä yksittäisen ehdokkaan että puolueen osalta velvollisuus kohdistuu laissa määriteltyyn kampanja-aikaan, jona pidetään ajanjaksoa, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Mikä on maksullinen mainos?

Vaalikampanjaa ei ole määritelty laissa edellä mainittua kampanja-aikaa lukuun ottamatta niin ehdokkaan kuin puolueenkaan osalta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (HE 6/2010 vp) vaalikampanjaan kuuluvia tai sitä tukemaan tarkoitettuja maksullisia mainoksia ovat kampanja-aikana julkaistavat tai levitettävät mainokset.

Sen arvioiminen, onko kyseessä laissa tarkoitettu vaalimainos vai muu ilmoitus, jää viime kädessä ilmoituksen tekijän ratkaistavaksi. Sama arviointi liittyy luonnollisesti vaalirahoitusilmoitukseen sisällytettäviin vaalikuluihin. On mahdollista, että ehdokkaana oleva henkilö voi olla esimerkiksi puhujana mainostettavassa tilaisuudessa ilman, että kyseessä on vaalitilaisuus. Toisaalta, kuuluminen vaalikampanjaan ei edellytä, että mainoksessa pitäisi olla ehdokasnumero tai edes mainintaa siitä, että kyseinen henkilö on ehdokas. Huolehtimisvelvollisuus samoin kuin vaalirahoituslain mukainen ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta ulottuu virallista ehdokasasettelua pidemmälle ajalle.

Laissa ei ole määritelty, mitä mainoksella tarkoitetaan. Mainos voinee olla lähtökohtaisesti mikä tahansa ja missä tahansa muodossa julkaistava tai levitettävä materiaali, jolla kampanjaa tuetaan. Velvollisuus koskee siten niin lehti-, radio-, TV- ja Internet-mainontaa kuin ulkomainoksiakin. Huolehtimisvelvollisuus koskee ainoastaan maksullisia mainoksia.

Mitä huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa?

Sekä ehdokkaan että puolueen osalta velvollisuus siitä, että mainoksen maksaja käy ilmi mainoksesta, on luonteeltaan huolehtimisvelvollisuus. Esimerkiksi ehdokasta ei velvoiteta varmistamaan, että maksajan nimi on kaikissa häntä tukevissa mainoksissa, koska kaikki tällainen mainonta ei välttämättä ole hänen määräämisvallassaan. Toisaalta, määritelmä kampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta mainoksesta tarkoittaa juuri niitä tilanteita, joissa ehdokkaalla tai puolueella on tosiasiallinen mahdollisuus sopia mainoksen maksajan kanssa mainoksen sisällöstä. Tällaiset ehdokkaan tai puolueen puolesta maksetut ilmoitukset tulee luonnollisesti sisällyttää myös vaalirahoitusilmoitukseen.

Mitä mainoksesta pitää käydä ilmi?

Sekä vaalirahoituslain että puoluelain mukaan mainoksesta pitää käydä ilmi mainoksen maksaja. Laissa ei edellytetä muita tietoja, esim. tekstiä "maksanut" tai "mainoksen maksaja on". Perustuslakivaliokunta on todennut (PeVM 3/2010 vp), että mikäli puolue itse maksaa mainoksen, on riittävää, että puolueen nimi selvästi esiintyy mainoksessa. Myös yksittäisen ehdokkaan vaalimainoksen osalta valiokunta pitää riittävänä, että jos ehdokas itse maksaa mainoksen, siitä selvästi ilmenee ehdokkaan nimi. Mainokseen voi olla hyvä lisätä vaikkapa selventävä teksti, jos mainoksessa esiintyy useiden toimijoiden nimiä. Esimerkiksi, jos tukiryhmän maksamassa mainoksessa on sekä ehdokkaan, puolueen että tukiryhmän nimi, voi olla selvyyden kannalta hyödyllistä lisätä mainokseen vaikkapa teksti "Tämän mainoksen maksaja on {ehdokkaan tukiryhmän nimi}".

Miten pienlahjoittajan yksityisyyttä suojataan?

Sekä vaalirahoituslaissa että puoluelaissa on pienlahjoittajia koskeva poikkeussäännös, jonka mukaan yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo jää lain raja-arvon alle. Vaalirahoituslaissa tämä raja on kuntavaaleissa 800 euroa ja muissa vaaleissa 1 500 euroa. Puoluelaissa raja on 1 500 euroa.

Kyseisen yksityishenkilön suostumuksella nimen saa julkistaa. Samoin on syytä huomata, että poikkeus koskee ainoastaan yksityishenkilöitä, ei esimerkiksi yrityksiä tai muita yhteisöjä. Jos tällainen nimetön pienlahjoittaja maksaa mainoksen, lienee tämä seikka syytä ilmaista mainoksessa, koska muutoin syntyy mielikuva, että ehdokas on itse maksanut mainoksen.

Kuka on mainoksen maksaja?

Maksullisen mainoksen maksaja on se, joka maksaa mainosta koskevan laskun. Jos lasku maksetaan esimerkiksi ehdokkaan tukiryhmän tililtä, maksaja on tukiryhmä. Sillä ei ole tässä yhteydessä merkitystä, mistä tukiryhmä on rahat saanut. Sama koskee ehdokasta itseään, jos hän maksaa laskun. Vaalirahoituksen alkuperää tarkastellaan vaalirahoitusilmoitusten, ei mainoksen maksajan nimen kautta. Puolueilla on vastaava ilmoitusvelvollisuus vaalikampanjan rahoituksesta ja siten sama sääntö koskee puolueita ja puolueyhdistyksiä.

Mainoksen maksaja voi siten olla esimerkiksi ehdokas itse, hänen tukiryhmänsä, puolueen paikallisosasto, piirijärjestö, yksityishenkilö tai yritys. Laissa edellytetään, että maksaja käy ilmi mainoksesta lukuun ottamatta edellä mainittua yksityishenkilöitä koskevaa poikkeusta.

Mikäli poikkeuksellisesti mainoksella olisi useita maksajia siten, että mainoksen julkaisija laskuttaisi mainoksen osissa eri tahoilta, tulisi kaikki maksajat ilmoittaa mainoksessa. Tämä lienee käytännössä harvinaista.

Mitä tapahtuu, jos velvollisuutta ei noudata?

Vaalirahoituslaissa tai puoluelaissa ei ole sanktioita huolehtimisvelvollisuuden rikkomisesta. Tämä on perusteltua, koska kampanjan määrittely ei ole aina yksiselitteistä ja ehdokas tai puolue ei voi aina vaikuttaa kaikkeen mainontaan. Velvollisuus koskee myös kaikkia ehdokkaita eli myös niitä, jotka eivät tule valituiksi ja siten vaalirahoitusvalvonnan piiriin.

On hyvä muistaa, että mainoksen maksajan sisällyttäminen maksulliseen vaalimainokseen ei poista vaalirahoituslaista tai puoluelaista seuraavaa ilmoitusvelvollisuutta vaalituista. Maksetut mainokset ovat ilmoitettavia vaalitukia.

Mihin tällaista velvollisuutta tarvitaan?

Maksajan ilmaisemisvelvollisuus täydentää vaalirahoituksen ilmoittamisvelvollisuutta. Sen tarkoituksena on ehkäistä salaista rahoitusta eli sitä, että vaalirahoituslakia kierrettäisiin sopimalla tukijan kanssa siitä, että tämä maksaa suoraan vaalirahoitusilmoitukseen sisältymättömiä vaalimainoksia. Samoin velvollisuuden on tarkoitus ehkäistä negatiivista mainontaa.