Puolueiden rahoitus

Puolue ja puolueyhdistys saavat vastaanottaa tukea sen mukaan kuin puoluelaissa (10/1969) säädetään.

Puoluetuki ja sen valvonta

Valtio avustaa puolueita puoluetuella, jota jaetaan eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden kansanedustajapaikkojen perusteella. Puoluetukeen on eduskuntavaaleissa oikeutettu myös puolue, joka on saanut vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Tällaiselle puolueelle tuki on kolmasosa siitä, mitä eduskuntapuolueelle myönnetään edustajan paikkaa kohden. Puoluetuen myöntää valtioneuvosto ja sen käyttöä valvoo Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Lisätietoa valtioneuvoston kanslian sivuilta

Valtioneuvosto on antanut asetuksen puoluelain nojalla myönnettävän valtionavustuksen käytöstä tehtävässä tilityksessä annettavista tiedoista (96/2017). Tarvittavat tiedot ilmenevät lomakkeista, joita tilityksessä voidaan käyttää. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa puoluelain edellyttämien tilitysten sisältöä ja tehostaa avustuksen käytön valvontaa.

Puolueen saama muu tuki ja sen valvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo puoluelain tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen (valvottava) toiminnassa. Tässä tehtävässään virasto voi tarkastaa valvottavan tilinpitoa ja varojen käyttöä sekä tarvittaessa kehottaa valvottavaa täyttämään tästä laista johtuvat velvollisuutensa.

Lisää tietoa puoluerahoituksen valvonnasta: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Mainoksen maksaja

Puolueen ja puolueyhdistyksen on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja.

Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa.

Lisätietoa vaalimainokseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä