Vaaleista valittaminen

Vaalipiirilautakunnan tai kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla. Presidentinvaalissa tulokseen ei voi valittamalla hakea muutosta.

Valituksen voi tehdä

1) sillä perusteella, että vaalipiirilautakunnan tai kunnan keskusvaalilautakunnan päätös on lainvastainen:

  • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa ja
  • jokainen ehdokas sekä
  • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista; ja

2) sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

  • jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu ja
  • kuntavaaleissa myös kunnan jäsen

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa tai europarlamenttivaaleissa koko maassa.

Valitus vaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen on tehtävä hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu. Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka toimialueella vaalipiirilautakunnan kokouskaupunki tai kunta sijaitsee.

Hallinto-oikeuden päätöksestä saa tehdä jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Hallinto-oikeuksien yhteystiedot (oikeus.fi)