Vaalimainonta

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kaupungit ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain.

Ulkomainonnan sallimisessa julkisissa tiloissa on keskeistä ehdokkaiden yhdenvertainen kohteleminen, esimerkiksi vaalimainospaikkojen määrän ja jakautumisen tai kustannusten määräytymisen osalta.

Kaupungit voivat säädellä maillaan tapahtuvaa mainontaa, huomioiden kuitenkin yhdenvertaisuusnäkökulman toteutumisen. Kampanjointi yksityisten tahojen omistamilla tai hallinnoimilla alueilla on aina luvanvaraista.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalimainontaa koskevia ohjeita ja suosituksia:

Vaalinäkyvyys

Vaalinäkyvyys on ehdokkaan kekseliäisyydestä ja käytettävissä olevista resursseista kiinni. Vaalimainontaa voidaan toteuttaa esimerkiksi sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainontana, vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin muodossa sekä vaalitilaisuuksia järjestämällä.

Vaalimainoksissa tulee huolehtia siitä, että ilmoitustilan maksava taho käy ilmoituksesta selkeästi ilmi.

Tietosuojavaltuutettu on antanut tietosuojan muistilistan eduskuntavaalikampanjointiin.

Vaalimainonnan tapoihin ja sisältöihin sovelletaan vaalilakia sekä soveltuvilta osin yleistä lainsäädäntöä, kuten sananvapauslakia, kokoontumislakia, rahakeräyslakia ja järjestyslakia.

Lisätietoa: