Partifinansieringen

Ett parti och en partiförening får ta emot bidrag enligt vad som föreskrivs i partilagen (10/1969).

Partistödet och övervakning av dess användning

Staten understöder partiverksamheten genom ett understöd som fördelas mellan partierna i förhållande till antalet riksdagsmandat. Även partier som vid senaste riksdagsval fått minst två procent av rösterna i hela landet har rätt till statsunderstöd. Understödet till ett sådant parti uppgår dock till en tredjedel av det som beviljas ett riksdagsparti för ett riksdagsmandat. Understödet beviljas av statsrådet och Statens revisionsverket övervakar användningen av understödet.

Ytterligare information:  webbplats till statsrådets kansli

Statsrådet har utfärdat en förordning om de uppgifter som ska läggas fram i redovisningen av användningen av statsunderstödet som beviljas med stöd av partilagen (96/2017). Uppgifterna som förutsätts framgår av blanketterna som kan användas för redovisningen. Syftet är att förenhetliga innehållet i redovisningarna som förutsätts enligt partilagen och effektivera övervakningen av användningen av understödet.

Andra bidrag till partiet och övervakning av dessa

Statens revisionsverk ska övervaka att ett parti, sammanslutningar som står partiet nära och föreningar som avses i understödsbeslutet (tillsynsobjekt) i sin verksamhet iakttar partilagens bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.

Mer information om tillsynen av val- och partifinansieringen: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Namnet på betalaren av reklamen

Ett parti och en partiförening ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen.

Namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam han eller hon har betalat är mindre än 1 500 euro.

Mer om betalaren av valreklam