Besvär över val

Vid riksdagsval kan besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos den behöriga förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts. Resultatatet fastställs alltid på valkretsnämndens möte som hålls den tredje dagen efter valdagen senast klockan 18.

Besvär kan anföras

1) på den grunden att beslutet strider mot lag

  • av var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker och
  • av den som varit uppställd som kandidat vid valet samt
  • av varje parti och gemensam lista som deltagit i valet och

2) på den grunden att valet har skett i oriktig ordning

  • av varje röstberättigad person.

Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit lagstridigt och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet skall detta rättas, eller, om valresultatet inte kan rättas, skall nyval utlysas i valkretsen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.