Registerbeskrivningar

Information om behandlingen av personuppgifter i anslutning till förrättande av val


1. Registrets eller behandlingshelhetens namn

Behandling av personuppgifter i anslutning till förrättande av val.

2. Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet, [email protected]  (med undantag för rösträttsregistret)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected] Läs mer Dataskyddsbeskrivning för rösträttsregister.

Den dataskyddsansvariga på justitieministeriet nås på adressen [email protected].  Om du tar kontakt i ärenden som gäller behandling av personuppgifter i samband med val lönar det sig att i första hand använda e-postadressen för [email protected].

3. Ändamålet med och rättslig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är förrättande av allmänna val och myndighetsarbete, forskning och information i anslutning till allmänna val.

Artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (fullgörande av en myndighets rättsliga förpliktelse)

Kapitel 1–3 och 43 § i vallagen

Paragraf 20 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

4. Kategorier av registrerade och personuppgiftskategorier i anslutning till dem

Användarregister: Personer som har beviljats åtkomsträtt  till valdatasystemet. Namn, personbeteckning och med valen förknippade roller och organisationer där dessa roller finns. Dessutom ska användarna vid behov registrera inloggningsuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Användarkontrollsregister: Valdatasystemets användare, inklusive användarna av webbplatsen tulospalvelu.vaalit.fi. Identifieringsuppgifter för webbläsaren, ip-adress samt uppgifter om nedladdade sidor på webbplatsen för resultattjänster. För de registrerade användarna i lagras dessutom personbeteckning och uppgifter om de åtgärder användarna vidtagit i valdatasystemet.

Register över partiernas namntecknare: Personer som i partiregistret uppgetts ha rätt att teckna partiernas namn. Namn, personbeteckning, adress  parti som man har rätt att teckna namn för.

Kandidat- och resultatregister: Personer som antecknats i kandidatansökningarna. Namn, personbeteckning, hemkommun. Därtill kandidaternas kandidatnummer, ålder på valdagen, kön, modersmål, medborgarskap, uppgifter om tjänstgöring som riksdagsledamot, europaparlamentariker eller kommun- eller landskapsfullmäktig, i kandidatansökan uppgiven titel, yrke eller syssla, tilltalsnamn, kandidatuppställare, antal röster och jämförelsetal för varje röstningsområde där personen är kandidat. För valombuden därtill adress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer.  

Rösträttsregister: Röstberättigade i val och personer som begärt omprövning av innehållet i rösträttsregistret. Namn, personbeteckning, kön, röstningsområde, sekretessmarkering, medborgarskap om annat land änfinskt, grunden för rösträtt om annat än medborgarskap eller boningsort (flyttningsdag till Finland), uppgift om användning av rösträtt.

5. Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier (regelrätt överlåtelse)

Rättsregistercentralen och underleverantörer till den behandlar uppgifterna. Uppgifterna i rösträttsregistret överlåts dessutom till kommuner för förrättande av val, till polisen för utredning av valbrott, till Statististikcentralen och till forskningsändamål.

Namn-, kandidatliste- och resultatuppgifter publiceras på webben. Alla uppgifter överlåts till andra valmyndigheter, Statens revisionsverk och vid riksdagsval till riksdagen. De kan överlåtas för forskningsändamål. Därtill kan uppgifterna överlåtas till Synskadades förbund rf för upprättande av kandidatlistor med punktskrift.

6. Tidsfrister som planerats för radering av vissa uppgiftsgrupper

Lagringstiderna för personuppgifter har fastställts utgående från behandlingens ändamål och principerna för minimering av uppgifter och begränsning av lagring som föreskrivs i artikel 5 i dataskyddsförordningen.  Lagringstiden baserar sig på lag och justitieministeriets arkivbildningsplan.  Uppgifterna i rösträttsregistret samt i kandidat- och resultatregistret ska lagras permanent. Närmare uppgifter om lagringstider för olika uppgiftskategorier fås på adressen [email protected].

7. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgifter som inte publicerats på webben befinner sig i en fysiskt och elektroniskt skyddad miljö. Användarrättigheterna till systemet beviljas i enlighet med de roller användarna har i val, och användarna identifieras med stark autentisering. Det upprättas en logg över behandlingen av uppgifter.

8. Den registrerades rättigheter

Du kan be att få tillgång till de uppgifter som berör dig genom att kontakta justitieministeriets registratorskontor elektroniskt, per brev eller personligen. Kontaktuppgifter finns i punkt 2. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet och på så sätt bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du märker att dina uppgifter är inexakta eller innehåller fel, kan du be att den felaktiga uppgiften korrigeras. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur uppgiften borde ändras. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att är bristfälliga.

Om du har bestridit uppgifternas riktighet, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills riktigheten hos dem har säkerställts.

Om du vill lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta justitieministeriets registratorskontor, [email protected]. Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi.