Rösträkningen

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valdagen, dvs. söndag, tidigast klockan 15 (eller av särskilda skäl tidigare, dock tidigast klockan 12). Då öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas.

Det strävas efter att förhandsrösterna räknas så att resultatet för förhandsröstningen är klar samma kväll före kl. 20. Före denna tidpunkt får inga uppgifter om framskridandet av rösträkningen ges utanför räkningsstället.

Rösterna som avgetts inom valkretsarna räknas ihop till att utgöra hela landets resultat

Helsingfors valkretsnämnd räknar ihop rösterna som avgetts inom valkretsarna och detta utgör resultatet för hela landet.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll. Därefter meddelar valnämnden omedelbart den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet i röstningsområdet i fråga.

Centralvalnämnden inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem. Slutligen ska valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden före måndagen.

Fastställande av valresultatet

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för

  • ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund,
  • ett valförbund,
  • en gemensam lista samt
  • en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista.

Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått.

I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Slutligen ställs alla kandidater i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista blir de 13 första valda till Europaparlamentet.

Exempel på rösträkningen

Från medlemstaten väljs fyra (4) ledamöter till Europaparlamentet. Kandidater ställs upp av Blåa partiet (5 kandidater), Gula partiet (5 kandidater), Vita partiet (4 kandidater), Gråa partiet (2 kandidater) och Lila partiet (1 kandidat). Vita och Lila partiet bildar ett valförbund.

FASERNA 1 och 2: Det totala antalet röster för varje kandidat räknas och kandidaterna ställs i rangordning på grundval av röstetalen:

Blåa partiet:
Kandidaternas ordning: Maja (20 röster), Brita (15), Hans (10), Tom (8) och Helena (3). Blåa partiet får sammanlagt 56 röster.

Gula patiet:
Kandidaternas ordning: Johan (25 röster), Lisa (10), Peter (5), Ines (3) och Ole (2). Gula partiet får sammanlagt 45 röster.

Vita partiet:
Kandidaternas ordning: Birgitta (20 röster), Helga (7), Kalle (2) och Lena (3). Vita partiet får sammanlagt 32 röster.

Gråa partiet:
Kandidaternas ordning: Tobias (25 röster) ja Tove (2). Gråa partiet får sammanlagt 27 röster.

Lila partiet:
Kandidaternas ordning: Erik (22 röster). Lila partiet får sammanlagt 22 röster.

FAS 3: Kandidaterna tilldelas jämförelsetal:

Blåa partiet:
Maja (56), Brita (28), Hans (18,66), Tom (14), Helena (11,20).

Gula partiet:
Johan (45), Lisa (22,50), Peter (15), Ines (11,25), Ole (9).

Valförbundet mellan Vita och Lila partiet (partierna fick sammanlagt 32+22=54 röster):
Erik (54), Birgitta (27), Helga (18), Kalle (13,50), Lena (10,80).

Gråa partiet:
Tobias (27), Tove (13,50).

FAS 4: Från medlemstaten väljs fyra (4) ledamöter till Europaparlamentet, vilket innebär att alla kandidater ställs i rangordning för att se vilka kandidater som fått de fyra största jämförelsetalen. I detta fall är det kandidaterna Maja (56), Erik (54), Johan (45) och Brita (28). De blir valda.

Offentliggörande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan på valdagskvällen. När vallokalerna stängs klockan 20 offentliggörs resultatet av förhandsröstningen som registrerats i valdatasystemet. I valdatasystemet registreras valnämndernas preliminära resultat allteftersom de blir klara under valdagskvällen. Det preliminära resultatet brukar vara klart senast klockan 23.

Kontrollräkning och fastställande av valresultatet

Dagen efter valdagen börjar valkretsnämnderna kontrollera uträkningarna. Valresultatet skall vara klart nästa onsdag klockan 18, då valkretsnämnderna fastställer valresultatet i valkretsen och meddelar resultatet till Helsingfors valkretsnämnd som därefter fastställer resultatet för hela landet och skriver ut en fullmakt för var och en som blivit vald.