Rösträkning vid Europaparlamentsval

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valdagen, dvs. söndag, tidigast klockan 15 (eller av särskilda skäl tidigare, dock tidigast klockan 12). I detta sammanhang öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas.

Det strävas efter att resultatet av räkningen av förhandsrösterna är klart samma kväll före klockan 20. Före det får valkretsnämnderna inte ge ut några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll.

Därefter meddelar valnämnden omedelbart den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet, i röstningsområdena. Centralvalnämnden inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem.

Slutligen ska valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden före måndagen.

Tillkännagivande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan på valdagens kväll. När vallokalerna stängs klockan 20 offentliggörs resultatet av förhandsröstningen som överförts till valdatasystemet.
Därefter överförs valnämndernas preliminära uträkningar till valadatasystemet allt efter som de blir färdiga under valdagskvällens lopp. Det hela preliminära valresultatet är i regel klart senast klockan 23. I de största valkretsarna, speciellt i Nylands valkrets, kan det dock ta till midnatt innan man får ett preliminärt resultat.

Fastställandet av valresultatet i hela landet

Var och en valkretsnämnd fastställer valresultatet i valkretsen vid ett sammanträde som hålls onsdagen efter valdagen senast fr.o.m. klockan 18 och meddelar resultatet till Helsingfors valkretsnämnd. Helsingfors valkretsnämnd sammanför valkretsarnas resultat, fastställer resultatet i hela landet och skriver ut fullmakterna till dem som blivit valda till Europaparlamentet.

Närvarorätt för valombud

Partiernas och för valmansföreningarnas valombud eller av dessa bemyndigade personer har rätt att vara närvarande vid de sammanträden som valkretsnämnden håller för att räkna förhandsrösterna, kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet samt vid valnämndens räkningsmöte.

Fastställande av valresultatet

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund, ett valförbund, en gemensam lista samt en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista.

Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått.

I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Slutligen ställs alla kandidater i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista blir de 14 första valda till Europaparlamentet.

Fastställande av valresultatet

1. Det totala antalet röster var och en gruppen fått räknas ihop. 2. Kandidaterna ställs i rangordning enligt deras personliga röstetal. 3. Var och en kandidat tilldelas ett jämförelsetal. Som jämförelsetal för den kandidat som fått mest röster gruppens totala antal röster, den andra hälften av det totala antalet röster, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. 4. Kandidaterna som fått de största jämförelsetalen blir invalda.