Rösträkning vid Europaparlamentsval

Huvudprincipen för rösträkningen vid europaparlamentsval är att rösterna först räknas separat i varje valkretsnämnd. Efter det meddelas resultatet till Helsingfors valkretsnämnd, som sedan sammanför alla valkretsarnas resultat och fastställer resultatet i hela landet.

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valsöndagen tidigast klockan 10. Då öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas.

Målet är att resultatet av förhandsröstningen ska vara klart samma kväll senast klockan 20. Före det får valkretsnämnderna inte ge ut några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll.

När rösterna har räknats meddelar valnämnden omedelbart den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet, i röstningsområdet i fråga. Centralvalnämnden för in resultaten i det centraliserade resultatuträkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem.

Slutligen ska valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden, som inleder kontrollräkningen måndagen efter valdagen. 

Tillkännagivande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan under valdagskvällen. När vallokalerna stängs klockan 20 offentliggörs förhandsröstningens resultat som överförts till valdatasystemet. Därefter överförs valnämndernas preliminära uträkningar till valadatasystemet i takt med att de blir färdiga under valdagskvällens lopp. Vanligen är det preliminära valresultatet klart i sin helhet senast klockan 23. I de största valkretsarna, speciellt i Nylands valkrets, kan det dock dröja längre än så förrän det preliminära resultatet blir klart.

Fastställandet av valresultatet i hela landet

Valkretsnämnden fastställer valresultatet i valkretsen i sin helhet onsdagen efter valdagen vid sitt sammanträde som börjar senast klockan 18 och skriver ut fullmakter till de invalda ledamöterna av Europaparlamentet. 

Närvarorätt för valombud

Partiernas och valmansföreningarnas valombud eller av dessa bemyndigade personer samt valobservatörer som bemyndigats av justitieministeriet har rätt att vara närvarande vid de sammanträden som valkretsnämnden håller för att räkna förhandsrösterna, kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet samt vid valnämndens möte för att räkna rösterna.

Fastställande av valresultatet

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund, ett valförbund, en gemensam lista samt en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista.

Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått.

I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Slutligen ställs alla kandidater i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista blir de 15 första valda till Europaparlamentet.

Fastställande av valresultatet