Rösträkning vid Europaparlamentsval

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valdagen, dvs. söndag, tidigast klockan 15 (eller av särskilda skäl tidigare, dock tidigast klockan 12). I detta sammanhang öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas.

Det strävas efter att resultatet av räkningen av förhandsrösterna är klart samma kväll före klockan 20. Före det får valkretsnämnderna inte ge ut några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll.

Därefter meddelar valnämnden omedelbart den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet, i röstningsområdena. Centralvalnämnden inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem.

Slutligen ska valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden före måndagen.

Fastställandet av valresultatet i hela landet

Var och en valkretsnämnd fastställer valresultatet i valkretsen vid ett sammanträde som hålls onsdagen efter valdagen senast fr.o.m. klockan 18 och meddelar resultatet till Helsingfors valkretsnämnd. Helsingfors valkretsnämnd sammanför valkretsarnas resultat, fastställer resultatet i hela landet och skriver ut fullmakterna till dem som blivit valda till Europaparlamentet.

Närvarorätt för valombud

Partiernas och för valmansföreningarnas valombud eller av dessa bemyndigade personer har rätt att vara närvarande vid de sammanträden som valkretsnämnden håller för att räkna förhandsrösterna, kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet samt vid valnämndens räkningsmöte.

Fastställande av valresultatet

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för

  • ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund,
  • ett valförbund,
  • en gemensam lista samt
  • en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista.

Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått.

I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Slutligen ställs alla kandidater i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista blir de 13 första valda till Europaparlamentet.

Exempel på rösträkningen

Från medlemstaten väljs fyra (4) ledamöter till Europaparlamentet. Kandidater ställs upp av Blåa partiet (5 kandidater), Gula partiet (5 kandidater), Vita partiet (4 kandidater), Gråa partiet (2 kandidater) och Lila partiet (1 kandidat). Vita och Lila partiet bildar ett valförbund.

FASERNA 1 och 2: Det totala antalet röster för varje kandidat räknas och kandidaterna ställs i rangordning på grundval av röstetalen:

Blåa partiet:
Kandidaternas ordning: Maja (20 röster), Brita (15), Hans (10), Tom (8) och Helena (3). Blåa partiet får sammanlagt 56 röster.

Gula patiet:
Kandidaternas ordning: Johan (25 röster), Lisa (10), Peter (5), Ines (3) och Ole (2). Gula partiet får sammanlagt 45 röster.

Vita partiet:
Kandidaternas ordning: Birgitta (20 röster), Helga (7), Kalle (2) och Lena (3). Vita partiet får sammanlagt 32 röster.

Gråa partiet:
Kandidaternas ordning: Tobias (25 röster) ja Tove (2). Gråa partiet får sammanlagt 27 röster.

Lila partiet:
Kandidaternas ordning: Erik (22 röster). Lila partiet får sammanlagt 22 röster.

FAS 3: Kandidaterna tilldelas jämförelsetal:

Blåa partiet:
Maja (56), Brita (28), Hans (18,66), Tom (14), Helena (11,20).

Gula partiet:
Johan (45), Lisa (22,50), Peter (15), Ines (11,25), Ole (9).

Valförbundet mellan Vita och Lila partiet (partierna fick sammanlagt 32+22=54 röster):
Erik (54), Birgitta (27), Helga (18), Kalle (13,50), Lena (10,80).

Gråa partiet:
Tobias (27), Tove (13,50).

FAS 4: Från medlemstaten väljs fyra (4) ledamöter till Europaparlamentet, vilket innebär att alla kandidater ställs i rangordning för att se vilka kandidater som fått de fyra största jämförelsetalen. I detta fall är det kandidaterna Maja (56), Erik (54), Johan (45) och Brita (28). De blir valda.