Förslag på tillvägagångssätt gällande valberedskapen 

I samband med val kan det uppkomma olika slags situationer som det är viktigt att förbereda sig för. Det kan till exempel handla om att förbereda sig för eventuell påverkan på röstningsstället eller om att säkra tillräckliga resurser för förrättandet av valet. På denna sida finns tips och förslag på tillvägagångssätt i olika situationer. Mer information om valpåverkan på webbplatsen vaalit.fi

Valförrättarens checklista: läs anvisningar noggrant, håll dig hela tiden lugn, be om råd vid behov.

Resurser

Vilka personresurser behövs i kommunen för valarrangemangen? 

Valarrangemangen kräver resurser, och valmyndigheterna ska se till att resurserna är tillräckliga och även sörja för eventuella arrangemang med ersättare under valet. I synnerhet centralvalnämndernas sekreterare/sekretariat har en mycket mångsidig och ansvarsfull uppgift, och valarrangemangen pågår i många månader. Det är viktigt att ta hänsyn till detta vid tilldelning av resurser i kommunerna, och olika kommuninterna modeller med arbetspar eller valkontor kan övervägas. 

Det är också viktigt att valmyndigheterna och valförrättarna ser till att kontaktuppgifterna är uppdaterade, så att rätt personer vid behov snabbt kan nås. Mellan val kan det också förekomma omsättning bland personalen i de organisationer som har hand om valarrangemangen och valberedskapen, därför är det viktigt med en god orientering och kunskapsöverföring. Grannkommuner kan också dela med sig av bästa praxis.

En typisk utmaning i fråga om valarrangemangen är att få tillräckligt med valförrättare och ersättare som deltar i arrangemangen. I mindre kommuner kan också jävsfrågor bli aktuella. I dessa frågor kan man kontakta Kommunförbundet. Nedan ges en lista med tips för rekrytering av valförrättare:

  • Samarbete med TE-byrån: arbetssökande kan ges information om behovet av valförrättare och instruktioner om hur de ska gå till väga för att bli det.
  • Samarbete med skolor/högskolor: studerande kan ges information om behovet av valförrättare och instruktioner om hur de ska gå till väga för att bli det.
  • Tillfälliga förflyttningar till andra uppgifter, om tjänstekollektivavtalet medger det.
  • Kommunen informerar: genom kommunens kommunikation kan information spridas om hur man blir valförrättare.

Hur ska man gå till väga vid byte av personer som sköter valfrågor?

Kontakta valstödet (vaalituki(a)om.fi) och säkerställ att rätt personer har användarrättigheter till valdatasystemet. Om du är ny i valfrågor, bekanta dig med anvisningarna för tidigare val och den egna kommunens tillvägagångssätt vid förrättande av val. Även valkollegor i grannkommuner kan vara till stor hjälp. Kontaktuppgifter till alla centralvalnämnder finns på webbplatsen vaalit.fi.

Praktiska valarrangemang

Kan man förbjuda väljare att ta med sig barn eller ledarhundar till röstningsstället?

Väljaren får ta med sig en ledar- eller assistenthund till röstningsstället. Väljaren kan också tillåtas ta med sig sina små barn till röstningsplatsen, om det inte orsakar några störningar. Detta gör det möjligt för barnfamiljernas föräldrar att rösta och kan även öka barnens intresse för val.

Kan ett utländskt identitetsbevis godkännas?

Det är viktigt att även personer som inte har ett finskt identitetsbevis med sig får rösta. Som identitetsbevis duger även utländska eller andra giltiga identitetshandlingar som innehåller

  • personens fullständiga namn 
  • födelsedatum
  • personens namnteckning
  • ett foto som är stämplat av den som utfärdat identitetsbeviset
  • datum för utfärdandet av handlingen och utfärdarens underskrift.

Vilken typ av penna kan användas för att skriva kandidatens nummer på röstsedeln?

Väljarna får själva bestämma vilken penna de använder, men det rekommenderas att det inte är en penna som orsakar fläckar eller syns igenom pappret (t.ex. kulspetspennor eller blyertspennor är bra alternativ).

Hur ska man gå tillväga om väljaren har med sig valreklam (t.ex. ett partis tygkasse) när hen kommer till röstningsstället?

Enligt vallagen får det på ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet inte under röstningstiden hållas tal, sättas upp anslag eller delas ut tryckta eller skrivna upprop, och de väljarnas valfrihet får inte heller på något annat sätt utsättas för påverkan eller försök till det. Valförrättaren ska uppmana väljaren att gömma undan reklamen, t.ex. en tygkasse, på röstningsstället.

När och hur ska en valförrättare ingripa vid valreklam i närheten av röstningsstället?

Om reklam eller ett tal hörs eller syns på röstningsstället är det för nära. Om någon i detta avseende överträder eller gör försök att överträda bestämmelserna i lagen, ska personen i fråga genast avlägsnas från röstningsstället, vid behov med polisens hjälp. Vad som är omedelbar närhet varierar från plats till plats, till exempel ett livligt köpcentrum och en landsbygdsmiljö skiljer sig från varandra och situationsspecifika överväganden är nödvändiga. 

Hur ska man se till att väljarna inte kommer till fel röstningsställe på valdagen? 

Under tiden för valet kan man kontrollera väljarens röstningsställe i valdatasystemets rösträttsregister. Även i karttjänsten (aanestyspaikat.fi) som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata finns det under tiden för valet uppgifter om väljarens röstningsställe. Det lönar sig också att läsa meddelandekortet noggrant, och det är viktigt att röstningsstället är väl skyltat. Väljaren kan också få reda på sitt röstningsställe under valdagen genom att ringa till ett avgiftsfritt servicenummer som justitieministeriet tillhandahåller. Numret till valtjänsten anges på meddelandekortet.

Hur ska jag organisera rösträkningen?

I den preliminära rösträkningen räknas röstsedlarna två gånger: först snabbt, sedan noggrant. De röstsedlar som föreslås bli godkända ordnas i grupper enligt kandidatnummer. Varje kandidats röstetal och det totala antalet röstsedlar som föreslås bli godkända räknas. Om antalet röstsedlar och antalet personer som räknar dem är stort kan räkningen fördelas på flera bord. Övervakning ska alltid ordnas. Om antalet kandidater är stort är det behändigt att först sortera röstsedlarna i buntar 2–99, 100–199, 200–299 och så vidare.

Vad ska man göra om man glömt att stämpla röstsedeln?

Röstsedeln måste alltid stämplas. Om du misstänker att en röstsedel inte stämplats ska du kontakta centralvalnämnden.

Säkerhet och ordning

Vem ansvarar för att ordningen upprätthålls på röstningsstället?

Det är valnämnden eller valförrättarna som ansvarar för att upprätthålla ordningen och för att röstningen inte störs. De ska sörja för valhemligheten och för valfriheten och på alla sätt se till att vallagen följs.

Får medier fotografera eller filma på röstningsställen?

Om medier eller andra intresserade vill fotografera eller filma på ett röstningsställe ska valfunktionärerna bedöma om det kan tillåtas. Fotograferingen eller filmningen får inte äventyra valhemligheten eller ordningen på röstningsstället. Eftersom det är viktigt att medierna berättar om val bör inte fotografering eller filmning förhindras i onödan.

Hur ska man gå tillväga om personer som presenterar sig som valobservatörer vill streama på röstningsstället?

Valobservatörer befullmäktigade av justitieministeriet får övervaka röstningen. Valförrättaren är ansvarig för ordningen på röstningsstället och beslutar när det är tillåtet att fotografera och filma där. 

Hur ska man förhålla sig till valobservatörer och personer som räknar röstsedlarna efter valet?

Valobservatörer befullmäktigade av justitieministeriet eller centralvalnämnden får närvara när valmyndigheterna utför sina uppgifter. De får inte störa på något sätt. Valmyndigheten ska gärna på förhand fundera över hur man ska gå tillväga om någon efter valet meddelar att den kommer för att räkna röstsedlarna. Vem som helst får nog räkna röstsedlarna, men man måste komma överens om saken på förhand. Valmyndigheten måste ordna med tillräcklig övervakning av observatörer och personer som räknar röstsedlar.

När ska polisen kontaktas?

I 14 kap. i strafflagen föreskrivs det om brott mot politiska rättigheter. Sådana brott kan till exempel bestå av röstköp, röstningsfusk och förvanskande av valresultat. Centralvalnämnden och andra valmyndigheter ska i dessa situationer överväga att göra en polisanmälan. 

Hur ska man gå tillväga om ställningar för valreklam söndrats på kommunens torg?

Då ska man kontakta polisen och den kommunala centralvalnämnden.

Hur ska man gå tillväga om man märker att det i närheten av röstningsstället finns affischer med felaktig information, till exempel om röstningsarrangemangen?

Då ska man kontakta centralvalnämnden, polisen och justitieministeriet. Om möjligt ska man ta bort pappret/affischen med den felaktiga informationen.

På en diskussionsplattform i ett socialt medium märker du ett påstående om att extra röstsedlar lagts i valurnan på ett visst röstningsställe. Vad ska du göra då?

Jag rapporterar påståendet till den som ansvarar för det sociala mediet. Överväg att kontakta polisen eller justitieministeriet.

Vad ska man göra om en  väljare säger att hen tappade sitt körkort i valurnan under röstningen på valdagen?

En valurna får inte öppnas förrän röstningen på valdagen avslutats. Anteckna väljarens kontaktuppgifter och se till att hen får tillbaka körkortet senare.

Vad ska man göra om en medlem av centralvalnämnden får ett mejl med begäran om att skicka bankuppgifter i samband med en uppdatering i valdatasystemet (VAT)?

Då ska man kontakta polisen, cybersäkerhetscentret och rättsregistercentralen. Myndigheten begär aldrig bankuppgifter av användarna i anknytning till VAT.