Valbarhet och kandidatuppställning

Valbarhet

För finska medborgares valbarhet vid Europaparlamentsval gäller vad som bestäms om valbarhet vid riksdagsval. Valbara är således

1) varje i Finland röstberättigad finsk medborgare som inte står under förmyndarskap

2) varje röstberättigad medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, som anmälts och tagits in i rösträttsregistret i Finland, förutsatt att han eller hon inte i hemstaten har förlorat sin valbarhet vid Europaparlamentsval.

Anmälning till det finska rösträttsregistret

Ledamot av Europaparlamentet kan inte dock vara den som är

1) medlem av statsrådet,
2) ledamot av Europeiska kommissionen,
3) domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol eller i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt,
4) direktionsledamot i Europeiska centralbanken,
5) ledamot av Europeiska revisionsrätten,
6) Europeiska ombudsmannen,
7) medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenskapen eller Europeiska atom- och energigemenskapen,
8) medlem av Regionkommittén,
9) medlem av sådana kommittéer eller andra organ som tillsatts enligt fördragen om upprättande av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapens medel eller för att utföra permanenta och direkta förvaltningsuppgifter,
10) styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken,
11) tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas institutioner eller till dessa knutna fackorgan eller i Europeiska centralbankens tjänst eller
12) sådan innehavare av ämbete eller uppdrag som inte enligt grundlagen kan vara riksdagsledamot.

Kandidatuppställning

Kandidater vid Europaparlamentsval får ställas upp av
1) ett parti, som införts i justitieministeriets partiregister och
2) röstberättigade som har bildat en valmansförening.

De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet. Ett parti får ha högst 20 kandidater. Partierna kan sluta sig samman till att bilda valförbund, men partier som bildat valförbund får dock ställa upp högst lika många kandidater som det maximala antalet kandidater för ett enskilt parti (dvs. 20 kandidater). För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat vid Europaparlamentsval krävs minst 2 000 röstberättigade personer. Valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst 20 kandidater. Mer information om hur kandidatansökan görs ges av Helsingfors valkretsnämnd.

Ett parti och en valmansförening ska ge in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till Helsingfors valkretsnämnd (kontaktinformation för valkretsnämnderna) senast den 40 dagen före valdagen (30.4.2024) före klockan 16. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska lämnas till valkretsnämnden inom samma tidsfrist. Partiet och valmansföreningar kan för kandidatansökan använda en blankett enligt det formulär som justitieministeriet fastställt. Blanketter för kandidatuppställning som utarbetats vid justitieministeriet. 

Helsingfors valkretsnämnd granskar kandidatlistorna, speciellt för att säkerställa att kandidaterna är valbara, och fastställer kandidatuppställningen den 31 dagen före valdagen. Helsingfors valkretsnämnd gör upp en sammanställning av kandidatlistorna i vilken kandidaterna för alla partier, valmansföreningar och gemensamma listor finns i utlottad ordning. För varje kandidat antecknas i sammanställningen ordningsnummer (med 2 som första nummer), namn, hemkommun och titel, yrke eller syssla. Sammanställningen av kandidatlistorna finns bl.a. i varje valbås.