Utveckling av utlandsfinländares möjligheter att rösta

Utlandsfinländarparlamentet har flera gånger föreslagit att utlandsfinländare ska ges möjlighet att rösta per brev. Brevröstningen anses underlätta röstningen för utlandsfinländare och öka deras valdeltagande som har varit lågt i de senaste valen (ca 8–12 %). Internationellt sett är det vanligt att ge medborgare som bor utomlands möjlighet till brevröstning i någon form.

Demokrati 2007-kommittén konstaterade i sitt betänkande (KB 2005:1) att långa avstånd till röstningsställen utgör tekniska svårigheter att rösta för många utlandsfinländare och särskilt för dem som bor utanför Europeiska unionen. Varje finsk medborgare har en grundläggande rättighet att rösta, och oskäligt långa avstånd till röstningsställen kan faktiskt hindra några utlandsfinländare från att utöva denna rättighet. Å andra sidan konstaterar kommittén att utlandsfinländare i princip inte skiljer sig från de andra röstberättigade som är bosatta i Finland och att alla borde behandlas på lika grunder. Kommittén föreslår att justitieministeriet ska överväga att utreda hur utlandsfinländarnas möjligheter att rösta kan förbättras i fortsättningen, antingen inom ramarna för den nuvarande lagstiftningen eller på andra sätt, t.ex. genom brevröstning enligt svensk modell.

Den svenska modellen skulle innebära att röstberättigade utlandsfinländare kan välja att antingen rösta på beskickningen på samma sätt som för närvarande eller per brev. Den som vill rösta per brev ska själv beställa röstningshandlingarna från beskickningen eller den egna folkbokföringskommunen i Finland. Efter att röstningshandlingarna har kommit med posten, ska väljaren fylla i röstsedeln och de övriga handlingarna samt be två vittnen underteckna dem. Därefter ska handlingarna skickas per post till centralvalnämnden i den egna folkbokföringskommunen i Finland. Utlandsfinländarparlamentet har föreslagit att brevröstning införs enligt denna svenska modell.

  • Möjlighet till brevröstning för utlandsfinländare: Sammandrag av remissvaren till justitieministeriet (31.3.2010, på finska).