Valbarhet och kandidatuppställning

Valbarhet

Enligt grundlagen är valbar, dvs. behörig att vara kandidat i riksdagsvalet, varje röstberättigad som inte står under förmynderskap. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster.

Vissa höga myndigheter (t.ex. justitiekanslern i statsrådet, riksdagens justitieombudsman, medlemmar i högsta domstolen, medlemmar i högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagaren) kan inte heller vara ledamöter i riksdagen utan att avgå från sin befattning.

Valbarheten vid riksdagsval är oberoende av kandidatens hemkommun och därmed kan kandidaten ställ upp som kandidat i vilken som helst valkrets, dock enbart i en valkrets.

På vilket sätt uppställs en kandidat?

Vid riksdagsval får kandidater ställas upp av
1) partier, som införts i justitieministeriets partiregister och
2) valmansföreningar, som har bildats av minst 100 röstberättigade.

Ett parti får i varje valkrets ha högst 14 kandidater eller, om det från valkretsen skall väljas flera än 14 riksdagsledamöter, högst lika många kandidater som antalet riksdagsledamöter som skall väljas från valkretsen. Partier kan sluta sig samman till att bilda valförbund. Valförbundet kan dock ställa upp sammanlagt högst lika många kandidater som det maximala antalet kandidater för ett enskilt parti.

Valmansföreningar kan komma överens om att bilda gemensamma listor. Varje gemensam lista får ha högst 14 kandidater eller, om det från valkretsen skall väljas flera än 14 riksdagsledamöter, högst lika många kandidater som antalet riksdagsledamöter som skall väljas från valkretsen.

I landskapet Ålands valkrets kan kandidater ställas upp endast av valmansföreningar som bildats av minst 30 röstberättigade och som kan bilda gemensamma listor. Den gemensamma listan får ha högst fyra kandidater.

När och hur skall kandidatansökan ges in?

Partier och valmansföreningar skall ge in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till valkretsnämnden i den valkrets de har som avsikt att ställa upp kandidater senast den 40 dagen före valdagen före klockan 16. Anmälan om valförbund och gemensamma listor skall ges in till valkretsnämnden inom samma tidsfrist.

Valkretsnämndernas kontaktinformation

Partier och valmansföreningar kan för kandidatansökan använda en blankett enligt det formulär som justitieministeriet fastställt (313/2014).

Blanketter för kandidatuppställning

Fastställande av kandidatuppställningen

Valkretsnämnderna granskar kandidatlistorna, speciellt för att säkerställa att kandidaterna är valbara, och fastställer kandidatuppställningen den 31 dagen före valdagen. Varje valkretsnämnd gör upp en sammanställning av kandidatlistorna för valkretsen, i vilken kandidaterna för alla partier och valmansföreningar finns i utlottad ordning.

För varje kandidat antecknas i sammanställningen ordningsnummer (med 2 som första nummer), namn, hemkommun och titel, yrke eller syssla. Sammanställningen av kandidatlistorna finns bl.a. i varje valbås.