Rösträkningen vid riksdagsvalet

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valdagen, alltså söndagen, tidigast klockan 15 (eller av särskilda skäl tidigare, dock tidigast klockan 12). Då öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas.

Vid räkningen av förhandsrösterna strävar man efter att resultatet ska vara klart samma kväll senast klockan 20. Före det får valkretsnämnderna inte ge ut några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna har stängts, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll.

Genast därefter meddelar valnämnden den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, det vill säga valresultatet, i röstningsområdet i fråga. Centralvalnämnden inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem.

Slutligen ska valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden, som inleder kontrollräkningen måndagen efter valdagen.

Tillkännagivande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan på kvällen på valdagen. När vallokalerna har stängts klockan 20 offentliggörs det resultat av förhandsröstningen som har överförts till valdatasystemet. Därefter överförs valnämndernas preliminära uträkningar till valdatasystemet i takt med att de blir färdiga under valdagskvällens lopp. Vanligen är det preliminära valresultatet klart i sin helhet senast klockan 23. I de största valkretsarna, speciellt i Nylands valkrets, kan det dock dröja till midnatt förrän det preliminära resultatet blir klart.

Fastställande av hela valresultatet

Valkretsnämnden fastställer valresultatet i valkretsen i sin helhet onsdagen efter valdagen vid det sammanträde som börjar senast klockan 18 och skriver ut fullmakter till de nya riksdagsledamöterna.

Närvarorätt för valombud

Partiernas och valmansföreningarnas valombud eller av dessa bemyndigade personer har rätt att vara närvarande vid de sammanträden som valkretsnämnden håller för att räkna förhandsrösterna, kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet samt valnämndens möte för att räkna rösterna.

 

Fastställande av valresultatet

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund, ett valförbund, en gemensam lista samt en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista. Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått. I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. Slutligen ställs alla kandidater i en kommun i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista utses till ledamot i fullmäktige lika många kandidater som väljs i kommunen.

Fastställande av valresultatet

1. Det totala antalet röster var och en gruppen fått räknas ihop. 2. Kandidaterna ställs i rangordning enligt deras personliga röstetal. 3. Var och en kandidat tilldelas ett jämförelsetal. Som jämförelsetal för den kandidat som fått mest röster gruppens totala antal röster, den andra hälften av det totala antalet röster, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. 4. Kandidaterna som fått de största jämförelsetalen blir invalda.