Valobservation

De viktigaste internationella organisationerna med valobservationsverksamhet är Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

 

OSSE:s valobservation

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en organisation med 55 medlemsstater som alla deltar på samma villkor. Medlemmarna består av europeiska och nordamerikanska stater samt stater i Kaukasien och Centralasien som tidigare hörde till den före detta Sovjetunionen. Organisationens arbete omfattar idag en lång rad säkerhetsfrågor, som kan till exempel handla om vapenkontroll, förebyggande diplomati, åtgärder som syftar till att öka förtroende och säkerhet, övervakning av de mänskliga rättigheterna, valobservation och ekonomisk och miljömässig säkerhet. Läs mer: www.osce.org och www.osce.org/odihr.

 

OSSE:s valobservation i Finland

OSSE/ODIHR har genomfört följande bedömningar i Finland:

 • Riksdagsvalet 2007: Behovsbedömning (rapport),
 • Riksdagsvalet 2011: Behovsbedömning (rapport) och valmission (rapport),
 • Presidentvalet 2012: Behovsbedömning (rapport),
 • Riksdagsvalet 2015: Behovningsdömning (rapport).

 

FN:s valobservation

FN:s verksamhet vid val består i huvudsak av att bistå i arrangerandet av valet (electoral assistance). Till denna verksamhet hör även valobservation. Läs mer: UN, The Department of Political Affairs, Electoral Assistance Division (EAD).

 

EU:s valobservation: En del av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) är uppdelad i tre delområden: 1) den militära krishanteringen, 2) den civila krishanteringen och 3) konfliktförebyggande. EU utvecklar den civila krishanteringen på fyra inbördes beroende tyngdpunktområden:

 • Polisiärt samarbete: möjlighet att sätta in 5 000 poliser (varav 1 000 inom 30 dagar) för uppdrag som omfattar allt från återupprättande av ordningen i samarbete med en militär styrka till att träna lokala poliser.
 • Förstärkning av rättsstaten: möjlighet att ställa 200 domare, åklagare och andra sakkunniga till förfogande för olika uppdrag.
 • Civil förvaltning: möjlighet att tillhandahålla personal för att införa eller garantera politiska val, beskattning, utbildning, vattenförsörjning m.m.
 • Räddningstjänst: möjlighet att biträda de humanitära organisationerna genom bland annat räddningsoperationer.

Läs mer: European Union, EEAS, Election Observation and Assistance.

 

Deltagande i valobservationsuppgifter

Deltagandet i internationella valobservationsuppdrag koordineras i Finland av utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering (POL-10, [email protected])) och när det gäller u-länder av utrikesministeriets enhet för internationell rekrytering (KEO-32, [email protected]).

Valobservation i Finland

 

Internationell valobservation i Finland:

 

OSSE/ODIHR:s valobservation

 

Andra organisationers valobservation

 • Kommunalvalet 2008: Europarådet (rapport),
 • Riksdagsvalet 2015: Cifra Group (rapport)
 • Kommunalvalet 2017: Europarådet (rapport),
 • Presidentvalet 2018: Democracy Volunteers (rapport),
 • Riksdagsvalet 2019: Democracy Volunteers (rapport).

 

Övrig valobservation i Finland

 • Europaparlamentsvalet 2009 OSSE/ODIHR:s expertmission till 15 medlemsstater (rapport)

Valobservation praxis i Finland

Finska val kan observeras av valobservatörer som företräder nationella eller internationella valobservationsorganisationer och som är befullmäktigade av justitieministeriet. Valobservatörerna har rätt att vara närvarande när de valmyndigheter som avses i vallagen utför sina uppgifter. När det gäller räkningen av förhandsrösterna bör det dock noteras att även valobservatörerna måste stanna kvar på plats ända tills räkningen har slutförts.

Justitieministeriet ersätter inte de kostnader som orsakas av valobservation.

Justitieministeriet befullmäktigar valobservatörerna på ansökan. I ansökan ska ingå följande uppgifter:

- vilket val som observeras och syftet för valobservationen,

- vilken organisation observatörerna företräder,

- valobservatörernas namn, födelsetid och nationalitet.

Befullmäktigandet förutsätter också alltid att observatören personligen besöker justitieministeriet.

Observation eller besök?

Röstningsställena och andra valmyndigheter kan besökas utan befullmäktigande till valobservatör, om myndigheten i fråga samtycker till det och besöket inte på något sätt stör valförrättningen. Myndigheten ska kontaktas på förhand om besöket.