Valobservation

De viktigaste internationella organisationerna med valobservationsverksamhet är Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

OSSE:s valobservation

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE är en regional säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater. Alla länder i Europa, Nordamerika och Centralasien är deltagande stater i OSSE. Organisationens arbete omfattar idag en lång rad säkerhetsfrågor, som kan till exempel handla om vapenkontroll, förebyggande diplomati, åtgärder som syftar till att öka förtroende och säkerhet, övervakning av de mänskliga rättigheterna, valobservation och ekonomisk och miljömässig säkerhet. Läs mer: www.osce.org och www.osce.org/odihr.

FN:s valobservation

FN:s verksamhet vid val består i huvudsak av att bistå i arrangerandet av valet (electoral assistance). Till denna verksamhet hör även valobservation. Läs mer: UN, The Deparment of Political Affairs, Electoral Assistance Division (EAD).

EU:s valobservation

Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) är uppdelad i tre delområden: 1) den militära krishanteringen, 2) den civila krishanteringen och 3) konfliktförebyggande. EU utvecklar den civila krishanteringen på fyra inbördes beroende tyngdpunktområden:

  • Polisiärt samarbete: möjlighet att sätta in 5 000 poliser (varav 1 000 inom 30 dagar) för uppdrag som omfattar allt från återupprättande av ordningen i samarbete med en militär styrka till att träna lokala poliser.
  • Förstärkning av rättsstaten: möjlighet att ställa 200 domare, åklagare och andra sakkunniga till förfogande för olika uppdrag.
  • Civil förvaltning: möjlighet att tillhandahålla personal för att införa eller garantera politiska val, beskattning, utbildning, vattenförsörjning m.m.
  • Räddningstjänst: möjlighet att biträda de humanitära organisationerna genom bland annat räddningsoperationer.

Läs mer: European Union, EEAS, Election Observation and Assistance.

Deltagande i valobservationsuppgifter

Deltagandet i internationella valobservationsuppdrag koordineras i Finland av utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering (POL-10, [email protected]).  

Valobservation praxis i Finland

Finska val kan observeras av valobservatörer som företräder nationella eller internationella valobservationsorganisationer och som är befullmäktigade av justitieministeriet. Valobservatörerna har rätt att vara närvarande när de valmyndigheter som avses i vallagen utför sina uppgifter.

Justitieministeriet ersätter inte de kostnader som orsakas av valobservation.

Justitieministeriet befullmäktigar valobservatörerna på ansökan. I ansökan ska ingå följande uppgifter:

  • vilket val som observeras och syftet för valobservationen,
  • vilken organisation observatörerna företräder,
  • valobservatörernas namn, födelsetid och nationalitet.

Befullmäktigandet förutsätter också alltid att observatören personligen besöker justitieministeriet.

Observation eller besök?

Röstningsställena och andra valmyndigheter kan besökas utan befullmäktigande till valobservatör, om myndigheten i fråga samtycker till det och besöket inte på något sätt stör valförrättningen. Myndigheten ska kontaktas på förhand om besöket.