Valrättigheter vid Europaparlamentsval i Finland för medborgare i andra EU-medlemsstater

Rösträtt

Medborgare i andra EU-medlemsstater som är bosatta i Finland och som fyller 18 år senast på valdagen kan, om de så önskar, rösta i Europaparlamentsvalet i Finland. Den som vill rösta måste själv anmäla sig till det finska rösträttsregistret senast den åttionde 80 dagen före (21.3.2024) valdagen före kl. 16. Anmälan görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som i god tid före den utsatta dagen skickar ett brev med anvisningar för anmälan till medborgare i andra EU-medlemsstater.

Nedan finns en förteckning över de brev och den anmälningsblankett till rösträttsregistret som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickade ut före Europaparlamentsvalet 2024. Breven och blanketten finns på svenska, finska, engelska, tyska, franska, estniska, spanska, rumänska och polska.

är en person har införts i rösträttsregistret i Finland underrättar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata de behöriga myndigheterna i personens hemstat om detta, varvid personens uppgifter avlägsnas ur röstlängderna i hemstaten. Detta beror på att var och en enligt EU:s direktiv om rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet (93/109/EG) får rösta enbart i en medlemsstat, antingen i bosättningsstaten eller i hemstaten.

Rätt att ställa upp som kandidat

En medborgare i en annan EU-stat som har införts i det finska rösträttsregistret får också kandidera (är valbar) vid Europaparlamentsval i Finland. En person som genom domstolsbeslut förklarats omyndig kan dock inte ställa upp som kandidat. 

Man kan ställa upp som kandidat på två alternativa sätt: a) som kandidat för ett parti eller b) som kandidat för en valmansförening. Man kan bli kandidat för ett parti genom att komma överens om detta med partiet. För att bli kandidat i en valmansförening ska man till stöd för sin kandidatur samla in underskrifter av minst tvåtusen (2 000) röstberättigade personer. Ytterligare information om kandidatuppställningen ges av

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!