Att bli vald

Den som blir vald vid val får besked om detta av myndigheten som fastställer valresultatet.

Mandatperioden för en riksdagsledamot börjar så snart valkretsnämnden har fastställt valresultatet. Valkretsnämnden skriver ut en fullmakt för var och en som blivit vald till riksdagsledamot och underrättar den som blivit vald att han eller hon kan hämta sin fullmakt i riksdagen den första vardagen av den vecka som följer efter dagen då valresultatet fastställdes. Fullmakterna delas ut till ledamöterna i riksdagen och justitiekanslern i statsrådet granskar dem omedelbart efter detta. Riksmötet öppnas dagen därpå.

Presidenten tillträder sitt ämbete den första dagen i den månad som följer efter valet. Om presidenten utses redan i det första valet tillträder presidenten sitt ämbete den 1 februari. Om presidenten blir vald först efter det andra valet tillträder presidenten sitt ämbete den 1 mars. Efter valet underrättar statsrådet den som har valts till president om detta.

Vid kommunalval inleder de invalda fullmäktigeledamöterna sitt arbete den 1 juni av kalenderåret som följer efter valåret. Efter valet kontaktar de kommunala myndigheterna dem som blivit valda och sänder dem en kallelse till fullmäktiges första sammanträde.

Europaparlamentets mandattid inleds den första tisdagen sedan en månad har förflutit efter utgången av valperioden. Efter valet skriver Helsingfors valkretsnämnd ut en fullmakt för var och som blivit vald till ledamot av Europaparlamentet och sänder fullmakten till den invalda ledamoten. Justitieministeriet ska för sin del meddela Europaparlamentet namnen på och kontaktuppgifterna för dem som blivit valda. Europaparlamentet kontaktar de invalda ledamöterna.