Landskapsval

Beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering (10.12.2019) inleddes hösten 2019. I reformen ingår också beredning som gäller landskapsval och som kommer att basera sig på motsvarande beredning under den föregående regeringsperioden.

Regeringens proposition till social- och hälsovårds- och landskapsreform (RP 15/2017 rd) överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017. Denna proposition och förslagen som hade samband med den förföll i riksdagen då regeringsperioden 2015-2019 avslutades. I propositionen ingick bestämmelser även om landskapsval. På dessa sidor redogörs för innehållet i bestämmelserna.

Enligt propositionen ska den högsta beslutanderätten i landskapet utövas av landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare ska väljas genom landskapsval. Landskapsval ska vara direkta, hemliga och proportionella och grunda sig på lika rösträtt. Fullmäktiges mandattid ska vara fyra år.