Att rösta utomlands

Allmänna förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen (i fortsättningen beskickningar) som har bestämts genom förordning av statsrådet. Vid beskickningarna kan varje röstberättigad rösta, oberoende av i vilken kommun väljaren har rösträtt.

På ett allmänt förhandsröstningsställe utomlands kan varje röstberättigad rösta, t.ex. om väljaren är utomlands på grund av semester, arbete eller studier. Förhandsröstningen utomlands inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas lördagen den åttonde dagen före valdagen. De flesta av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning under alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att stället inte är öppet under alla dagar.

Vid sidan om beskickningar ordnas förhandsröstning även ombord på finska fartyg som befinner sig utomlands. Den så kallade fartygsröstningen kan inledas redan den 18 dagen före valdagen, men den avslutas samtidigt som röstningen vid beskickningarna, dvs. den 8 dagen före valdagen. Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen.

Möjlighet till brevröstning utomlands

En ändring av vallagen (939/2017) som gör det möjligt för utlandsfinländare och andra som vistas utomlands att brevrösta, stadfästes den 14 december 2017 och den träder i kraft den 1 november 2018. Brevröstning blir möjligt i riksdagsvalet 2019.

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen (RP 101/2017 rd).