Att rösta hemma

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

I europaparlamentsvalet 2024 ska väljaren anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post eller till Suomi.fi -tjänsten. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.