Ulkosuomalaisten äänestämisen kehittäminen

Ulkosuomalaisparlamentti on useaan otteeseen esittänyt, että ulkosuomalaisille sallittaisiin vaaleissa kirjeäänestys. Sen uskotaan helpottavan ulkosuomalaisten äänestämistä ja sitä kautta nostavan heidän äänestysaktiivisuuttaan, joka onkin ollut viimeisimmissä vaaleissa alhainen (noin 8-12 %). Kansainvälisesti arvioiden kirjeäänestyksen salliminen jossain muodossa ulkomailla asuville kansalaisille on yleistä.

Kansanvalta 2007 -toimikunta totesi mietinnössään (KM 2005:1), että pitkien äänestysmatkojen takia "äänestäminen on teknisesti hankalaa monille ulkosuomalaisille, erityisesti niille, jotka asuvat Euroopan ulkopuolisissa valtioissa. Äänioikeus on jokaiselle Suomen kansalaiselle kuuluva perusoikeus, ja ylipitkät äänestysmatkat saattavat muodostaa joillekin ulkosuomalaisille tosiasiallisen esteen äänioikeuden käyttämiselle. Toisaalta toimikunta kuitenkin toteaa, että ulkosuomalaiset ovat periaatteessa samanlaisia äänioikeutettuja kuin Suomessakin asuvat äänioikeutetut ja lähtökohtaisesti kaikkia tulisi kohdella yhtenäisin perustein. Toimikunta ehdottaa, että oikeusministeriö ottaisi harkittavaksi sen selvittämisen, miten ulkosuomalaisten äänestämismahdollisuuksia voitaisiin jatkossa parantaa, joko nykyisen lainsäädännön puitteissa tai muulla tavalla, esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisella kirjeäänestyksellä".

Ruotsin mallin mukainen kirjeäänestys tarkoittaa sitä, että äänioikeutettu ulkosuomalainen voi valita, äänestääkö hän nykyiseen tapaan edustustossa vai kirjeitse. Jos hän haluaa äänestää kirjeitse, hän tilaa itse äänestysasiakirjat joko edustustosta tai Suomesta omalta väestökirjanpitokunnaltaan. Saatuaan äänestysasiakirjat kotiinsa postitse, äänestäjä täyttää äänestyslipun ja muut asiakir-jat ja ottaa niihin kahden todistajan allekirjoitukset. Sitten hän toimittaa lähetyksen postitse Suomeen oman väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ulkosuomalaisparlamentti on ehdottanut nimenomaan tällaisen Ruotsin mallin mukaisen kirjeäänestyksen käyttöönottoa.

Ulkosuomalaisten kirjeäänestys: Yhteenveto oikeusministeriön saamista lausunnoista (31.3.2010).