Försök: Sms uppmuntrade unga att rösta i välfärdsområdesvalet

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.1.2023 9.48
Pressmeddelande

Sms-påminnelser i samband med välfärdsområdesvalet i januari 2022 ökade ungas valdeltagande. Detta visade ett försök som justitieministeriet, KETTU-arbetsgruppen vid statsrådets kansli och Åbo universitet genomförde i samband med valet.

Försöket gick ut på att slumpmässigt utvalda 18–29-åringar fick sms-påminnelser om rösträtt i välfärdsområdesvalet. Mer än 30 000 unga fick ett sms efter att förhandsröstningen börjat och dagen före valdagen. De unga som fick sms röstade lite aktivare än unga i jämförelsegruppen. Valdeltagandet bland dem som fick sms ökade med cirka en procentenhet till 32 procent. En lika stor förändring observerades också i valdeltagandet bland dem som bor i samma hushåll som de unga som fick sms.

Inverkan på valdeltagandet var förhållandevis större bland unga som brukar rösta mer sällan. Dessutom ökade de unga väljarnas valdeltagande i förhållande till äldre väljare. Genom sms-försöket lyckades man alltså minska snedvridningarna i valdeltagandet både mellan olika åldersgrupper och inom åldersgruppen.

”De ungas låga valdeltagande är ett allvarligt problem, eftersom de unga då inte blir hörda vid beslutsfattandet. Passivitet som man tillägnat sig i ung ålder kan också fortsätta genom hela livet. Olika försök har dock visat hur svårt det är att aktivera väljarna på ett sätt som bidrar till jämlikhet, eftersom de individer som aktiverar sig vanligen liknar de individer som brukar rösta. Försöket i samband med välfärdsområdesvalet är ett viktigt forskningsprojekt eftersom vi har lyckats både med att aktivera väljarna och med att minska snedvridningarna inom åldersgruppen – och dessutom på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Janne Tukiainen, chef för forskningsgruppen och professor i ekonomi vid Åbo universitet.

Det skickades ut tre olika sms-versioner till de unga, eftersom målet också var att bedöma hur innehållet i meddelandena inverkar på valdeltagandet. Meddelanden med ett enkelt innehåll aktiverade de unga lite effektivare än andra meddelanden.

Motsvarande sms-påminnelser har testats med framgång även i Danmark och Norge under de senaste åren. I båda länderna bidrog påminnelserna till ökat valdeltagande. I Finland genomfördes ett försök med sms-påminnelser nu för första gången.

Valdeltagandet bland unga minskar

Valdeltagandet har minskat både i Finland och på andra håll i världen ända sedan 1980-talet. Det beror emellertid på befolknings- och åldersgrupp hur valdeltagandet minskar. Finländare i åldern 18–29 år röstar betydligt mer sällan än äldre.

I Finland har man på olika sätt försökt påverka valdeltagandet bland unga, men skillnaderna i valdeltagandet mellan olika åldersgrupper är ändå större än i de övriga nordiska länderna. Insatser har gjorts till exempel i form av demokratifostran, informationskampanjer och brev till unga som röstar för första gången.

Statsrådets kanslis KETTU-arbetsgrupp för beteendevetenskaplig framsyn och kunskap i framtidens förvaltning har som mål att främja och stödja människoorienterad politik och förvaltning som beaktar särdragen hos människors beteende och beslutsfattande och som baserar sig på kunskap.

Ytterligare information: Maarit Lassander, psykologie doktor, specialsakkunnig, arbetsgruppen för beteendevetenskaplig framsyn och kunskap i framtidens förvaltning, tfn 0295 160 037, [email protected], statsrådets kansli; Janne Tukiainen, professor, tfn 050 308 3620, [email protected], Åbo universitet; Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, [email protected], justitieministeriet