Begäran om utlåtande
Proposition förbättrar förutsägbarheten och långsiktigheten i finansieringen av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.6.2022 9.21
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftningen om finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

I regeringsprogrammet har det ställts som mål att höja Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter till 4 procent i förhållande till BNP före 2030. Regeringen beslutade år 2021 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att främja målet. Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) föreslog i december 2021 att en höjning av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten som motsvarar målet på fyra procent ska genomföras bland annat genom att det stiftas en lag om FoU-finansiering.

Syftet med propositionen är att göra finansieringen av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet mer förutsägbar och långsiktig. I lagen ska det föreskrivas om totalbeloppet av de fullmakter och anslag för forsknings- och utvecklingsverksamhet som ska tas in i statsbudgeten åren 2024–2030. Beloppet av fullmakterna och anslagen ska ökas jämnt varje år. I lagen föreskrivs också om utarbetandet av en långsiktig plan för finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 22 juni. Remisstiden går ut den 15 augusti. 

Utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet skickas på remiss senare.

Mer information:

Sanna Nieminen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30048, sanna.nieminen(at)gov.fi (borta 6–27.7)
Taina Eckstein, budgetråd, tfn 02955 30062, taina.eckstein(at)gov.fi (borta 29.6–31.7)