Minister Henriksson: I tilläggsbudgeten anvisas medel för att inrätta en tjänst som äldreombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2021 15.26
Pressmeddelande

Regeringen enades på tisdag om den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021. För inrättandet av en tjänst som äldreombudsman anvisas ett anslag på 115 000 euro.

- Det är fint om vi får en självständig och oberoende myndighet som främjar tillgodoseendet av de äldres rättigheter och för fram de äldres perspektiv i den samhälleliga debatten och beslutsfattandet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministeriet anvisades dessutom 5,856 miljoner euro för utgifter för att senarelägga kommunalvalet och för att ordna röstning i garnisoner. I kommunalvalet 2021 förrättas anstaltsröstning för första gången i Försvarsmaktens garnisoner. I och med en temporär lag som gäller under tiden 21.5–30.6.2021 har röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor möjlighet att rösta i garnisoner trots coronaepidemin.

Mer information: 
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, 
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 192

Statsrådets meddelande