Grundläggande rättigheter och valpåverkan på agendan för EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2018 16.25
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 11 oktober. Vid mötet behandlas bl.a. harmoniseringen av medlemsstaternas insolvenslagstiftning, e-bevisning samt beredskap för osaklig valpåverkan. Ministrarna diskuterar också EU:s gemensamma värden och de grundläggande rättigheterna. Finland har tagit initiativ i detta ärende.

Avsikten är att justitieministrarna enas om insolvensdirektivet. Direktivet syftar till att förbättra möjligheterna för livskraftiga företag till omstrukturering, ge företagare som drabbats av konkurs en ny chans och effektivisera insolvensförfarandena och uppföljningen av dem. Enligt direktivförslaget ska en insolvent företagares skulder i princip kunna avskrivas inom tre år från det att företagaren försattes i konkurs eller inom tre år från det att betalningsprogrammet började genomföras.

Ministrarna ska också föra en dialog om hur de grundläggande rättigheterna tillgodoses i EU. Meningen är att anta rådets slutsatser om fastställande av medlemsstaternas förbindelse till de grundläggande rättigheterna och EU:s gemensamma värden. I slutsatserna lyfter man fram möjligheterna att främja och skydda kvinnors och flickors rättigheter. Slutsatserna gäller också bl.a. bekämpning av rasism och främlingsfientlighet, likabehandling, romers rättigheter, barns rättigheter, ställningen för invandrarbarn och likabehandling av personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter.   

Vid mötet diskuteras också åtgärder för att skapa förhandsberedskap för osaklig påverkan speciellt vid det kommande Europaparlamentsvalet 2019 och på så sätt trygga ett fritt och rättvist val. Kommissionen har nyligen lagt fram förslag om närmare samarbete mellan medlemsstaterna.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Mer om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats:  

Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden