Regeringens proposition om ändring av vallagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 13.07
Nyhet
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen har nu skickats ut på remiss.

I propositionen föreslås det att det i fortsättningen ska förrättas röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. I och med ändringen får de röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor rätt till anstaltsröstning.

Vid kommunalvalet 2021 ordnades röstning i anstalt med stöd av en temporär lagändring.

Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2022, så att de ska vara i kraft vid det välfärdsområdesval som förrättas i januari 2022.

Remisstiden löper ut den 11 oktober 2021.


Utlåtande.fi: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen – Utkast