Utredning: Bestämmelserna om utländsk parti- och valfinansiering kräver precisering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 9.32
Pressmeddelande

En utredning visar att utländsk finansiering inte används just alls i Finland. Förbudet mot utländsk valfinansiering i den gällande lagstiftningen är dock inte absolut och det är dessutom möjligt att kringgå förbudet. Det här framgår av den färska utredningen som justitieministeriet låtit göra.

​​​​​​I utredningen görs en juridisk granskning av bestämmelserna om utländsk parti- och valfinansiering samt utvecklingsbehoven särskilt med tanke på utländska aktörers eventuella påverkansförsök. I utredningen strävar man efter att besvara frågan om hur främmande makter eller andra utländska aktörer kan påverka Finlands politiska system genom finansiering. I utredningen presenteras förslag till rättspolitiska lösningar och ges information om motsvarande system i andra länder.

Som en del av utredningen genomfördes en enkät till de partier som var införda i partiregistret i september 2022. Även Statens revisionsverk, som utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen, ombads lämna uppgifter om utländsk parti- och valfinansiering. Uppgifterna gäller till exempel parti- och valfinansiering och personliga lån från utlandet till partier, partiföreningar, partinära sammanslutningar eller kandidater.

Initiativet till utredningen kom från en parlamentarisk valarbetsgrupp som var verksam 2020–2022. Arbetsgruppen såg det som viktigt att utreda hur man kan förhindra valmanipulation och otillbörlig valpåverkan som riktas mot finländska val genom valfinansiering.

Uppgifterna i utredningen kommer att användas i arbetet med att utveckla lagstiftningen om val- och partifinansiering.


Utländsk politisk finansiering och behovet av att reglera den (på finska)

Ytterligare information:

Elina Siljamäki, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 248, [email protected]

Utredare Matti Muukkonen, förvaltningsdoktor, juris doktor, magister i samhällsvetenskaper, docent i offentlig rätt, tfn 050 352 2394, [email protected]