Hur och var kan man rösta i Europaparlamentsvalet?

I Europaparlamentsvalet kan du rösta på något av de följande sätten:

Rösta på valdagen

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20.  

Mer om röstning på valdagen.

Rösta på förhand

I stället för att rösta på valdagen kan du rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstningen inleds den 11 dagen före valdagen och avslutas i Finland den femte dagen före valdagen och utomlands den åttonde dagen före valdagen.

Mer om förhandsröstning.

Röstning på en anstalt

Förhandsröstning ordnas även på anstalter, såsom sjukhus, ålderdomshem och fängelser. Du får rösta på en anstalt enbart om du vårdas eller är intagen där.

Mer om anstaltsröstning.

Rösta hemma

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du rösta hemma. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till egen hemkommun senast dagen innan förhandsröstningen inleds.

Mer om hemmaröstning.

Rösta per brev

Det är möjligt att rösta per brev för röstberättigade personer som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet.

Mer om brevröstning.

Rösta på fartyg

Personalen på finska fartyg som befinner sig utomlands under förhandsröstningen kan rösta på förhand ombord.

Mer om fartygsröstning.