Arbetet med att reformera valdatasystemet inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2021 13.50
Pressmeddelande

Justitieministeriet har inlett en reform av valdatasystemet. Avsikten är att det nya datasystemet ska tas i bruk vid riksdagsvalet 2027.

Målet med reformprojektet är att skapa ett nytt valdatasystem som bygger på ny teknik och som är lättare att använda än det nuvarande systemet.

Det är Rättsregistercentralen som ska bereda och genomföra reformen på uppdrag av justitieministeriet. 

En förstudie av projektet blir klar före utgången av 2021 och ett anbudsförfarande öppnas våren 2022, när också nödvändiga finansieringsbeslut har fattats.

De totala kostnaderna för reformen beräknas uppgå till 16,4 miljoner euro. De totala kostnaderna inbegriper kostnader för samtidig användning av det nya och det gamla systemet, vilket är nödvändigt med tanke på valsäkerheten.

Vad är valdatasystemet? 

Valdatasystemet används vid behandlingen av uppgifter i samband med allmänna val. I systemet finns uppgifter om bland annat röstningsställena, kandidaterna och de röstberättigade. Också resultatuträkningen och offentliggörandet av valresultatet sker med hjälp av systemet. Valdatasystemet används av flera tusen valfunktionärer vid varje val. 

Läs mera om reformen av valdatasystemet (på finska)

Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]