Kommunalvalet den 13 juni 2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2021 11.17
Pressmeddelande

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni. Vid valet väljs ledamöter och ersättare till kommunernas fullmäktige för fyra år. Mandatperioden för fullmäktige börjar den 1 augusti 2021 och fortsätter till den 31 maj 2025.

Förhandsröstningstiden i hemlandet är i år undantagsvis två veckor lång och pågår från den 26 maj till den 8 juni. I utlandet ordnas förhandsröstning den 2–5 juni, men de flesta förhandsröstningsställena utomlands är inte öppna för röstning alla dessa dagar.

På valdagen kan man rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt. Vid förhandsröstning kan röstningsstället väljas fritt. En förteckning över förhandsröstningsställena finns på justitieministeriets webbplats valfinland.fi. Den 19 maj uppdateras webbplatsen med uppgifter om de förhandsröstningsställen där röstningen genomförs utomhus.

Information om röstningsställenas adresser och öppettider ges också på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770. Dessutom finns en WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor på numret 050 438 8730.

Röstberättigade vid kommunalval

En person som senast på valdagen fyller 18 år har rösträtt i kommunalvalet i sin hemkommun. Röstberättigade i kommunalval är, förutom finska medborgare, de medborgare i EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland. Andra utlänningar är röstberättigade om de har haft hemkommun i Finland i minst två år.

Vid kommunalvalet 2021 bestäms rösträttskommunen utifrån de uppgifter som fanns i befolkningsdatasystemet den 23 april. Antalet röstberättigade i hela landet är 4 464 814 personer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort) till alla som har rätt att rösta. Som bilaga till anmälan finns en förteckning över förhandsröstningsställena i den röstberättigades närområde samt anvisningar om säkerheten vid röstning under den pågående coronaepidemin.

Anmälningarna om rösträtt sänds per post. Om den röstberättigade har uppgett att han eller hon tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Kandidater i kommunalvalet

Vid kommunalval får man rösta på en kandidat som ställts upp i ens hemkommun. Tiden för att lämna in kandidatansökningar till de kommunala centralvalnämnderna gick ut den 4 maj. Kommunerna granskar ansökningarna och fastställer sedan kandidatuppställningen den 14 maj. Sammanställningarna av kandidatlistorna, inklusive kandidatnumren, offentliggörs på webbplatsen valfinland.fi den 14 maj.

Anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronan

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerhet vid röstning under coronaepidemin. Anvisningarna om kommunalvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Webbplatsen ger lättillgänglig information om trygga och säkra valarrangemang under coronan. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett avstånd på minst två meter till andra. Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Väljarna kan rikta frågor om specialarrangemangen till centralvalnämnden i den egna kommunen.

Skyldighet att styrka sin identitet

Vid röstning ska väljarna styrka sin identitet. Som legitimation kan användas till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto. Också ett äldre körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om man inte har något annat giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos polisen.

Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa väljarens identitet.

Hemmaröstning och röstning på anstalt

Hemmaröstning är möjlig för en röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller röstningsstället på valdagen. Hemmaröstningen sker hemma hos den röstberättigade under förhandsröstningsperioden. En anmälan om hemmaröstning ska lämnas till centralvalnämnden i hemkommunen senast den 1 juni före kl. 16. Också en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta i samband med hemmaröstningen.

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om att det i kommunalvalet 2021 ska vara möjligt att förrätta röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar.

Även på sjukhus, i fängelser och på vårdinrättningar ordnas röstning på anstalt på samma sätt som vid tidigare val.

Brevröstning från utlandet

Röstberättigade som vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan rösta per brev från utlandet. För att kunna brevrösta ska väljaren på förhand beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Efter att ha fått handlingarna ska väljaren rösta och sedan posta rösten i ytterkuvertet för brevröstning till centralvalnämnden i sin hemkommun i Finland. Det är möjligt att rösta per brev från och med den 14 maj. Brevrösten ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen före valdagen, alltså fredagen den 11 maj, före kl. 19.

Resultatuppgifter publiceras i takt med att rösträkningen framskrider

Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsen valfinland.fi varje timme med information om antalet förhandsröstande i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet.

Räkningen av förhandsrösterna inleds i de kommunala centralvalnämnderna den 13 juni tidigast kl. 12. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs från och med kl. 20. Valnämnderna inleder den preliminära räkningen av de röster som avgetts på valdagen genast efter att vallokalerna har stängts kl. 20. Det preliminära valresultatet bli klart under kvällen och natten.

På valdagen kan man på webben följa hur den preliminära resultaträkningen framskrider. När den preliminära rösträkningen är klar offentliggörs namnen på dem som blivit valda och deras röstetal. Därtill publiceras partiernas röstetal och andel av röster i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet. Resultatet av den preliminära rösträkningen publiceras även som nedladdningsbara filer.

När kontrollräkningen har slutförts fastställer de kommunala centralvalnämnderna valresultatet vid ett sammanträde som börjar senast kl. 18 onsdagen den 16 juni. De fastställda resultaten uppdateras på webbplatsen valfinland.fi den 16 juni.

Information om kommunalvalet i flera kanaler och på många språk

På webbplatsen valfinland.fi finns information om kommunalvalet på många olika språk (svenska, finska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, finskt och finlandssvenskt teckenspråk och flera andra främmande språk som är allmänna i Finland, bl.a. engelska, estniska och ryska). På justitieministeriets YouTube-kanal finns dessutom videoklipp på lättläst språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. Lättlästa broschyrer om valet finns på finska och svenska.

En redovisning av valfinansieringen ska lämnas till statens revisionsverk

De som valts till fullmäktigeledamöter och till ersättare ska lämna in en redovisning om sin valfinansiering till statens revisionsverk senast den 16 augusti 2021. Kandidaterna kan också lämna in en frivillig förhandsredovisning om sina valkostnader till statens revisionsverk.

Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Tillförlitlig information om val: www.valfinland.fi

Coronaanvisningar för väljarna i kommunalvalet

Vaalit.fi Twitterissä
Vaalit.fi på Facebook
Videoklipp om val på justitieministeriets YouTubekanal
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730