Utlåtandena och ställningstagandena beträffande sänkning av rösträttsåldern

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2011 13.20
Pressmeddelande -

Sammandrag av utlåtandena om betänkandet "Ungas röst – vuxnas valurna" utarbetat av arbetsgruppen för rösträttsåldern har blivit färdigt i justitieministeriet. Det inkom totalt 49 utlåtanden. Sammandraget av utlåtandena innehåller även ett sammandrag av medborgardiskussionerna som fördes på tre olika diskussionsforum beträffande betänkandet.

I sitt betänkande utredde arbetsgruppen förutsättningar för att sänka rösträttsåldern till 16 år vid kommunalval, men arbetsgruppen tog inte ställning till sänkningen eftersom det först och främst är fråga om ett politiskt beslut.

Förslaget om att sänka rösträttsåldern både understöddes och motsattes av flera olika skäl. I flera utlåtanden föreslogs det att tilläggsutredningar ska göras och att resultaten från försöket med den sänkta rösträttsåldern vid församlingsvalet i höstas ska följas upp. I flera utlåtanden betonades det att sänkningen av rösträttsåldern skulle förutsätta att tillräckliga stödåtgärder ska vidtas, till exempel att demokratifostran i skolorna ska ökas.

Riksdagspartiernas åsikter om sänkningen av rösträttsåldern var uppdelade. Centern, Vänsterförbundet och De Gröna var villiga att sänka rösträttsåldern, åtminstone ifall tillräckliga stödåtgärder för ungas deltagande ska ordnas. Samlingspartiet, Sannfinländarna, Socialdemokratiska Partiet och Svenska Folkpartiet motsatte sig sänkningen. Även Kristdemokraterna förhöll sig reserverat till sänkningen av åldersgränsen.

Av de föreningar som gav ett utlåtande understödde merparten sänkningen av rösträttsåldern vid kommunalval. Motiveringen var oftast att de ungas möjligheter att påverka skulle kunna förbättras genom sänkningen.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 09 1606 7966
e-post: fö[email protected]