Valcykeln

Valförberedelserna börjar

Myndigheters uppgifter

 • lagstadgade möten
 • kungörelser, valinformation
 • anskaffning av röstningsställen
 • rekrytering av valförrättare samt planering och anordnande av utbildning
 • beställning av valmaterial
 • beställningen av brevröstningsmaterial börjar

Andra uppgifter

 • informationsbrev till utländska röstberättigade
 • kampanjtiden börjar
 • cirka sex månader före valdagen brev från justitieministeriet
 • anvisningar om valdatasystemet

Under valet

Myndigheters uppgifter

 • generalrepetitioner
 • uppförande av ställningar för valreklam
 • tidsfristen för anmälan till hemmaröstning går ut den 12:e dagen före valdagen
 • förhandsröstning mellan den 11:e och 5:e dagen före valdagen
 • anvisningar till övriga valmyndigheter
 • VALDAGEN
 • kontrollräkning
 • fastställande av resultatet den 3:e dagen efter valet

Andra uppgifter

 • kandidatuppställningen klar 31 eller 38 dagar före valdagen
 • tidsfrist för rättelseyrkande gällande rösträttsregistret
 • tidpunkt då rösträttsregistret vinner laga kraft
 • uppgifterna i rösträttsregistret fastställs 51 dagar före valdagen

Efter valet

Myndigheters uppgifter

 • statistikföring av väljarnas medborgarskap
 • betalning av arvoden
 • avslutande åtgärder
 • arkivering av VAT-uppgifterna

Andra uppgifter

 • betalning av kommunersättningen

Tiden utanför valet

Myndigheters uppgifter

 • arkivering
 • bortskaffande av gamla handlingar
 • kontroll av material
 • underhåll av användarna i valdatasystemet
 • beställningar av mera urnor

Andra uppgifter

 • kommunfullmäktige beslutar om indelningen i röstningsområden före utgången av augusti för följande år
 • utveckling av informationssystem