Projektet för att införa elektronisk röstning och lagstiftning

Projektet för att införa elektronisk röstning startades år 2005. Innan projektet startades presenterades de allmänna linjerna för elektronisk röstning i justitieministeriets betänkanden.

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av vallagen överlämnades den 10 mars 2006.

  • RP 14/2006 rd
  • Arbetsgruppens betänkande (på finska, presentationsblad på svenska)
  • Sammandrag av utlåtandena (på finska, presentationsblad på svenska)
  • Pressmeddelande 

Riksdagen antog regeringens proposition den 21 september 2006, dock bl.a. med den ändringen att elektronisk röstning införs först vid kommunalvalet 2008.

Justitieministeriet har deltagit i Europarådets projekt "Setting standards in the area of e-voting" och projektet resulterade i följande rekommendation: