Rösträtt vid kommunalval i Finland för medborgare i andra stater

Rösträtt

Röstberättigade vid kommunalval i Finland är finska medborgare som är bosatta i Finland och som senast på valdagen fyller 18 år samt dessutom

1) medborgare i andra EU-medlemsstater samt isländska och norska medborgare bosatta i Finland på samma villkor som finska medborgare, och

2) medborgare i andra stater, om de har bott i Finland utan avbrott i minst två (2) år när rösträttsregistret för kommunalval upprättas den femtioförsta (51) dagen före valdagen.

3) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som senast valdagen fyller 18 år samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 51 dagen före valdagen förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 52 dagen före valdagen har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.

Anmälan till rösträttsregistret för kommunalval behöver inte göras separat, utan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar registret på tjänstens vägnar med de uppgifter om varje person som har antecknats i befolkningsdatasystemet i Finland.

Rätt att ställa upp som kandidat

Varje person som är röstberättigad i kommunalval är i regel också behörig att ställa upp som kandidat (valbar) i kommunalvalet. Valbara i kommunalval är dock inte personer som genom domstolsbeslut förklarats omyndiga och personer som nämns i 72 § i kommunallagen och som sköter vissa uppgifter i anslutning till kommunerna.

Man kan ställa upp som kandidat på två alternativa sätt: a) som kandidat för ett parti eller b) som kandidat för en valmansförening. Man kan bli kandidat för ett parti genom att komma överens om detta med partiet. För att bli kandidat i en valmansförening ska man till stöd för sin kandidatur samla in underskrifter av minst tio (10) röstberättigade personer i kommunen i fråga. Ytterligare information om kandidatuppställningen ges av

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!