Kommunalval

Allmänt

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2021 finns det 293 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.

Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Om den tredje söndagen i april är påskdagen eller söndagen efter påskdagen, är valdagen söndagen före påsken. På grund av coronaläget förrättas kommunalvalet 2021 dock inte i april, utan den 13 juni i enlighet med lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval (256/2021).

Fullmäktige fattar beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. Enligt 16 § i kommunallagen (410/2015) väljs dock minst följande antal ledamöter.

Antal invånare

Antal ledamöter i fullmäktige minst
högst 5 000 13
5 001 - 20 000 27
20 001 - 50 000 43
50 001 - 100 000 51
100 001 - 250 000 59
250 001 - 500 000 67
mer än 500 000 79


Invånarantalet bestäms enligt de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 november året före valåret.

Statistik

Kommunalval- och demokratistatistik på Finlands Kommunförbunds webbplats www.kommunforbundet.fi.

Åland

I kommunerna i landskapet Åland förrättas kommunalval också vart fjärde år men vid andra tidpunkter än i övriga Finland, senast i oktober 2019 www.val.ax.