Frågor och svar om EU-valet

Innehållet på sidan:

Allmänt om EU-valet

Vem har rösträtt?

Röstberättigade i EU-valet 2024 är alla finska medborgare som fyller 18 år senast den 9 juni 2024. Röstberättigade är även alla EU-medborgare bosatta i Finland som anmält sig till rösträttsregistret och som fyller 18 år senast den 9 juni 2024. 

Om en medborgare i en annan medlemsstat i Europeiska unionen vill rösta i Finland, ska hen anmäla sig till rösträttsregistret i Finland före den 21 mars 2024. 

Anvisningar för hur en medborgare i en annan EU-medlemsstat än Finland anmäler sig som röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland 2024 dvv.fi/sv/europaparlamentsval

I samma Europaparlamentsval får en röstberättigad endast rösta i en av EU:s medlemsstater, antingen i den stat där personen är medborgare eller i den stat där personen är bosatt.

Var ser jag vilka som är kandidater i EU-valet?

I EU-valet får du rösta på vem som helst av kandidaterna, eftersom kandidaterna i Finland är kandidater i hela landet. Uppgifter om kandidaterna finns i informations- och resultattjänsten för valet.

Kan jag rösta med fullmakt eller på nätet?

Nej. Rösträtten är en oförytterlig rättighet som ska utövas personligen. Tills vidare har internetröstning inte ansetts vara tillräckligt säker i Finland.

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är unionens folkrepresentation. Europaparlamentets ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå.

Vad gör Europaparlamentet?

Parlamentet stiftar lagar och godkänner Europeiska unionens budget tillsammans med Europeiska unionens råd. Parlamentet utövar tillsyn över kommissionen och Europeiska unionens institutioner.

Information om Europaparlamentet europarl.europa.eu/about-parliament/sv 

Hur många ledamöter väljs in i parlamentet?

I juni 2024 väljs 720 ledamöter in i parlamentet. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet.

Vem ordnar valet?

Varje land ordnar valet själv i enlighet med sin lagstiftning. Mer information om valarrangemangen finns på parlamentets webbplats. Justitieministeriet är den högsta valmyndigheten i Finland. 

Vad händer efter valet?

I valet står de nationella partierna mot varandra, men efter att ha blivit invalda ansluter sig majoriteten av ledamöterna till en politisk grupp som samlar politiker från de olika EU-länderna. Mer information om de politiska grupperna europarl.europa.eu/about-parliament/sv/organisation-and-rules/organisation/political-groups 

De invalda ledamöterna möts vid det första plenarsammanträdet där Europaparlamentets nya talman väljs. Vid nästa sammanträde väljer parlamentet, på förslag av Europeiska rådet, som består av medlemsstaternas stats- och regeringschefer, en ny ordförande för Europeiska kommissionen. Parlamentet håller senare utfrågningar av kommissionärskandidaterna och godkänner hela kommissionskollegiet.

När kan jag rösta?

Du kan rösta antingen på förhand eller på valdagen.
Valdagen är söndagen den 9 juni 2024. Förhandsröstning i Finland ordnas den 29 maj–4 juni 2024 och utomlands den 29 maj–1 juni 2024.

Var kan jag rösta?

Du kan rösta på förhand på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, också utanför din egen hemkommun. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt. Mer information om förhandsröstningsställena och deras öppettider finns på informations- och resultattjänsten

Du kan också ställa frågor om val och röstning genom att ringa till justitieministeriets servicenummer 0800 9 4771 eller skicka din fråga på Whatsapp till numret 050 438 8730.

Måste jag rösta på den plats som anges i meddelandet om rösträtt?

Ja, om du röstar på valdagen. Om du röstar på förhand kan du rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, också utanför din egen hemkommun. Meddelandet om rösträtt sänds antingen per post eller elektroniskt i tjänsten Suomi.fi enligt väljarens egen anmälan. Mer information om tjänsten Suomi.fi finns på adressen suomi.fi/meddelanden 

Hur kan jag rösta utomlands?

Du kan också rösta på förhand utomlands. Förhandsröstningen ordnas vid finska beskickningar. Förhandsröstningsställena utomlands hittar du på adressen LÄNK 

Du kan rösta per brev om du bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen. Du kan beställa brevröstningsmaterialet från och med den 9 mars på adressen kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=sv 

Se även vaalit.fi/sv/att-rosta-utomlands 

Hur anmäler jag mig till hemmaröstning?

Du kan anmäla dig till hemmaröstning hos centralvalnämnden i din hemkommun senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16. Mer information om hemmaröstning finns på adressen vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma 

Kontaktuppgifter till de kommunala centralvalnämnderna finns på adressen vaalit.fi/sv/de-kommunala-centralvalnamnderna1

Jag har flyttat efter den 19 april 2024. Var ska jag rösta?

Vallokalen i EU-valet bestäms på basis av dina adressuppgifter i befolkningsdatasystemet den 19 april 2024. Om du flyttar efter den 19 april 2024 bestäms vallokalen på valdagen enligt din tidigare adress. Du kan dock rösta på förhand på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands.

Hur styrker jag min identitet och vad ska jag ta med mig till röstningsstället?

Hur styrker jag min identitet på röstningsstället?

Du ska styrka din identitet med en identitetshandling med foto, till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, pass eller körkort.

Du kan vid behov hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på närmaste polisinrättning för att kunna rösta.

Får jag rösta om jag har en föråldrad identitetshandling? 

Utgångspunkten är att den identitetshandling som visas upp för valfunktionären ska vara i kraft. Valfunktionären kan dock alltid från fall till fall bedöma vad som är en tillräcklig utredning över identiteten. Om till exempel passet har gått ut för en kort tid sedan och väljaren kan identifieras på bilden, kan det räcka för att styrka identiteten. Det lönar sig också att ta med sig till exempel FPA-kort och andra handlingar med hjälp av vilka du kan styrka din identitet.

Vad ska jag ta med mig till röstningsstället?

När du röstar ska du ha med dig en identitetshandling med foto, till exempel pass, identitetskort eller körkort. Meddelandet om rösträtt behöver inte tas med till röstningsstället.

Ska jag ta med mig en egen penna? 

Det finns pennor på röstningsstället, men du får också ta med dig en egen penna.
Hur ska jag gå till väga på röstningsstället?

Hur ska jag gå till väga på röstningsstället?

Får jag assistera en närstående på röstningsstället?

Ja, det får du. Om väljarens förmåga att göra röstningsanteckningen är väsentligt nedsatt får ett biträde användas vid röstningen. Biträdet kan vara en valfunktionär eller en person som väljaren själv har utsett.

Kan jag ta med mig ett barn till röstningsstället?

Huvudregeln är att man går in i röstningsbåset ensam. I sista hand avgör valfunktionärerna saken.

Är röstningsställena tillgängliga?

De kommunala centralvalnämnderna sköter om arrangemangen och tillgängligheten vid röstningsställena.

Tänk om jag glömmer kandidatens nummer när jag går in i röstningsbåset?

Sammanställningen av kandidatlistorna finns i röstningsbåset.

Får jag en ny röstsedel om jag av misstag skriver fel nummer på den och märker det genast i röstningsbåset?

Du får en ny röstsedel och den gamla sedeln rivs inför funktionären.

Vad kan jag skriva på röstsedeln utöver numret på kandidaten?

Absolut inget annat. Din röstsedel kan ogiltigförklaras, om du har skrivit något annat än kandidatens nummer på den. På webbplatsen valfinland.fi och i röstningsbåset finns instruktioner för hur numret ska skrivas.