Rösträtt

Rösträtten vid välfärdsområdesval ska bestämmas på motsvarande sätt som vid kommunalval: röstberättigad är den som senast på valdagen fyller 18 år och som är

a) finsk medborgare eller medborgare i någon annan medlemsstat i EU eller i Island eller Norge och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, eller

b) medborgare i en annan stat och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen och som har haft hemkommun i Finland utan avbrott i två år räknat från den 51 dagen före valdagen, eller

c) anställd hos en internationell organisation som är verksam i EU eller Finland och som är bosatt i en kommun i välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, förutsatt att hans eller hennes uppgifter på begäran av honom eller henne har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon senast den 52 dagen före valdagen skriftligen har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att han eller hon önskar utöva sin rösträtt vid välfärdsområdesvalet.