Rösträtt

Rösträtten vid landskapsval fastställs på samma sätt som vid kommunalval: rösträtt i landskapsval har de som fyller 18 år senast på valdagen och som

a ) är finska medborgare, medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen och isländska och norska medborgare och vars hemkommun hör till landskapet i fråga vid utgången av den 51 dagen före valdagen, eller som

b) är medborgare i någon annan stat och vars hemkommun hör till landskapet i fråga vid utgången av den 51 dagen före valdagen, om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år, eller som

c) är anställda inom EU eller en i Finland verksam internationell organisation och som är bosatta i en kommun som hör till landskapet vid utgången av den 51 dagen före valdagen, om uppgifter om personen på personens begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och personen skriftligen senast den 52 dagen före valdagen har underrättat magistraten om sin önskan att utöva sin rösträtt i landskapsval.