Frågor och svar om brevröstning

BESTÄLLNING AV BREVRÖSTNINGSMATERIAL:

1. När och hur kan man beställa brevröstningsmaterial? När måste materialet senast beställas?

 • Beställningstjänsten för brevröstningsmaterial öppnar tre månader före valdagen. Den skriftliga beställningen ska lämnas in med en blankett som fastställts av justitieministeriet. Materialbeställningen är lättast att göra via den elektroniska beställningstjänsten som öppnas tre månader före valet. När beställningstjänsten har öppnats finns en länk till den på webbsidan Brevröstning.
 • Alternativt kan du fylla i den materialbeställningsblankett som finns på samma webbsida och skicka in den per e-post till kundtjänsten för brevröstning på adressen [email protected] eller per post på adressen Justitieministeriets kundtjänst för brevröstning, Rättsregistercentralen, PB 157, 13101 Tavastehus, Finland som tillkännages tre månader före valet.
 • Det finns ingen egentlig tidsfrist för att göra en beställning men du som röstberättigad måste se till att du beställer brevröstningsmaterialet i så pass god tid att brevrösten hinner fram till centralvalnämnden i rätt kommun fredagen före valdagen före kl. 19. I annat fall lämnas brevröstningen enligt lag obeaktad.
 • Brevröstningsmaterial kan inte beställas per telefon.

2. Kan jag beställa brevröstningsmaterialet till en annan adress än min hemadress eller till ett annat land än mitt hemland?

 • Materialet kan i princip beställas till vilken adress som helst utanför Finland. Adressen behöver inte vara en hemadress utan materialet kan beställas t.ex. till hotellet där du bor vid tidpunkten för valet. Det viktigaste är att materialet beställs till en adress där du får tag i dem i god tid.
 • Brevröstningsmaterial kan inte beställas till en adress i Finland.

3. Kan jag beställa brevröstningsmaterial till flera personer med en och samma blankett?

 • En beställningsblankett gäller alltid enbart en röstberättigad. Därför är det inte möjligt att beställa brevröstningsmaterial till flera personer med en och samma blankett. Om du vill beställa brevröstningsmaterial till flera personer, ska du fylla i en separat blankett för var och en av dem.

4. Kan någon hjälpa mig med att beställa brevröstningsmaterial?

 • Det går att beställa brevröstningsmaterial för en annan röstberättigads räkning, om han eller hon begär det. Då fyller du i beställningsblanketten med den röstberättigades personuppgifter.

5. Hur vet jag att beställningen kom fram? Om jag misstänker att beställningen inte har lyckats, kan jag beställa materialet på nytt till samma adress?

 • Om du uppgett din e-postadress i samband med beställningen, får du en bekräftelse av beställningen per e-post. Om du inte får någon bekräftelse, lönar det sig att för säkerhets skull kontrollera e-postens skräppostlåda.
 • Om materialet inte kommer fram per post inom rimlig tid ska du kontakta kundtjänsten. Vid behov kan du också göra en ny beställning.
 • Du bör dock beakta att din brevröst ska vara framme hos centralvalnämnden i din rösträttskommun fredagen före valdagen före kl. 19.

6. Vad händer om jag bor i ett land dit posten inte når fram från Finland?

 • Det kan hända att det då inte är möjligt att rösta per brev, om materialet inte kommer fram.

7. Beställningstjänsten fungerar inte, vad ska jag göra?

 • Om beställningstjänsten inte fungerar t.ex. på grund av tekniska skäl ska du kontakta kundtjänsten som kan reda ut orsaken till problemet.
 • Du kan också göra en beställning genom att ladda ner beställningsblanketten på webbsidan Brevröstning och sända den till kundtjänsten för brevröstning antingen per e-post eller per post (kontaktuppgifterna finns i svaret på fråga 1). 
 • Du kan också begära beställningsblanketten direkt från kundtjänsten per e-post.

8. Kostar det att beställa brevröstningsmaterial?

 • Användningen av beställningstjänsten och beställningen av material är gratis för röstberättigade. Kostnaderna som orsakas av att sända materialet till röstberättigade betalas av justitieministeriet.
 • Avgiften för samtal till kundservicenumren beror på beställarens abonnemang och varifrån han eller hon ringer. För samtalet debiteras samma avgift som vid samtal till ett finskt lokalnät. Kundtjänsten kan kontaktas gratis per e-post.
 • Väljaren ska själv skicka brevröstningshandlingarna till centralvalnämnden i den egna rösträttskommunen i Finland. Detta betyder att väljaren betalar portot själv. Om du vill kan du också sända brevrösten som rekommenderat brev eller anlita en kurirtjänst.

9. Får jag reda på om försändelsen med brevröstningsmaterial är på väg? Hur länge räcker det att sända materialet?

 • Om du uppgett din e-postadress i samband med beställningen, får du en bekräftelse av beställningen per e-post. Om du trots det fortfarande är osäker på om brevröstningsmaterialet har sänts, kan du fråga kundtjänsten.
 • Brevröstningsmaterialet skickas från Finland som 1. klass försändelser (Priority). Leveranstiden varierar beroende på till vilket land materialet har beställts. Landspecifika uppgifter om försändelsernas genomsnittliga leveranstider finns på Postens webbplats. Observera att det på grund av det globala coronaläget kan förekomma undantag i posttransporterna i vissa länder. Till de länder som Posten på grund av coronasituationen undantagsvis inte sänder till, kan brevröstningsmaterialet skickas med kurir.  
 • Leveranstiden för enskilda brev kan dock inte följas.
 • Om materialet inte har kommit fram inom en rimlig tid med beaktande av till vilket land de beställdes, kan det vara skäl att göra en ny beställning.

10. Jag har redan beställt brevröstningsmaterialet men vill ändå rösta vid en beskickning, kan jag fortfarande göra det?

 • Att beställa brevröstningsmaterialet hindrar dig inte ännu från att rösta vid en beskickning eller vid deras verksamhetsställen, eller vid något annat röstningsställe. Om du dock redan har sänt din brevröst till Finland kan du inte längre rösta på nytt. Varje röstberättigad har en röst i valet. Det är straffbart enligt lag att rösta mer än en gång.
 • Det lönar sig att förstöra det brevröstningsmaterial du fått om du i alla fall besluter dig för att rösta vid en beskickning istället för att rösta per brev.
 • När det finns information om när det går att rösta vid beskickningarna publiceras tiderna på justitieministeriets informations- och resultattjänst för valet.

11. Kan jag beställa brevröstningsmaterial till flera val samtidigt?

Om flera val ordnas på samma dag eller med under tre månaders mellanrum kan brevröstningsmaterialet beställas till de olika valen på samma gång.
Först måste du dock försäkra dig om att du är röstberättigad i alla de val som du vill beställa brevröstningsmaterial till.
Det finns en separat beställningsblankett för vart och ett val och materialet skickas i skilda kuvert.

BREVRÖSTNING

12.  Hur vet jag om jag har rätt att rösta i valet?

 • Du som beställer brevröstningsmaterial ska på förhand säkerställa att du är röstberättigad i valet i fråga.
 • Alla 18 år fyllda finska medborgare, också de som stadigvarande bor utomlands, har rätt att rösta i presidentval och riksdagsval. De är röstberättigade också i Europaparlamentsvalet i Finland, om de inte har anmält sig till vallängden för Europaparlamentsvalet i det land där de bor.
 • Röstberättigade i välfärdsområdesval och kommunalval är däremot endast personer som har fyllt 18 år och som har hemkommun i Finland. De som är stadigvarande bosatta utomlands har alltså inte rätt att rösta i välfärdsområdesvalet eller kommunalvalet. Eftersom det inte förrättas välfärdsområdesval i Helsingfors har Helsingforsborna inte rösträtt i välfärdsområdesvalet.
 • Mer information om rösträtt finns på webbplatsen vaalit.fi. Om du är osäker på om du är röstberättigad i det kommande valet kan du kontakta justitieministeriets servicenummer eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

13. Jag har inte fått någon rösträttsanmälan (meddelandekort), kan jag rösta per brev trots det?

 • Till de röstberättigade vilkas aktuella adress är känd skickas en rösträttsanmälan cirka en månad före valet. Rösträttsanmälan behövs inte vid brevröstning. På den står dock adressen för den centralvalnämnd till vilken brevröstningshandlingarna ska skickas.
 • Om du är osäker på om du är röstberättigad i det kommande valet kan du kontakta justitieministeriets servicenummer (kontaktuppgifterna finns under punkt 20) eller   Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

14. Hur tar jag reda på min valkrets och numret på min kandidat?

 • I riksdagsvalet måste du först veta din rösträttskommun (se fråga 16) och till vilken valkrets den hör. Varje valkrets har egna kandidater och därför kan du rösta endast på en kandidat som har ställts upp i din egen valkrets. Valkretsen nämns på den anmälan om rösträtt (det meddelandekort) som sänds cirka 40 dagar före valdagen till de röstberättigade vilkas aktuella adressuppgifter finns i Finlands befolkningsdatasystem. Om du inte har fått någon anmälan om rösträtt kan du ta reda på din valkrets genom att ringa justitieministeriets servicenummer eller genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • I kommunalvalet måste du först veta din rösträttskommun (se fråga 13). Varje kommun har egna kandidater och därför kan du rösta endast på en kandidat som ställts upp i din egen kommun.
 • Kandidaterna i presidentval och i Europaparlamentsval är kandidater i hela landet, så du får rösta på vem som helst av kandidaterna.
 • Kandidatnumren för presidentvalet fastställs 38 dagar före valet och kandidatnumren för övriga val fastställs 31 dagar före valet. Kandidatnumren finns i justitieministeriets informations- och resultattjänst.  
 • Du hittar kandidatnumren också i finländska medier och på kandidaternas och partiernas webbplatser.

15. Hur får jag reda på mitt välfärdsområde och kandidaterna i välfärdsområdesvalet? 

 • I välfärdsområdesvalet måste du veta din hemkommun och vilket välfärdsområde den hör till. Varje välfärdsområde har egna kandidater och därför kan du rösta endast på en kandidat som ställts upp i ditt eget välfärdsområde. Välfärdsområdet nämns på den anmälan om rösträtt (det meddelandekort) som sänds cirka 40 dagar före valdagen till de röstberättigade vilkas aktuella adressuppgifter finns i Finlands befolkningsdatasystem. Om du inte har fått någon anmälan om rösträtt kan du ta reda på ditt välfärdsområde genom att ringa justitieministeriets servicenummer eller genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Kandidatnumren för välfärdsområdesvalet fastställs 31 dagar före valet. Kandidatnumren finns i justitieministeriets resultattjänst
 • Du hittar kandidatnumren också i finländska medier och på kandidaternas och partiernas webbplatser.

16. Hur får jag reda på min kandidat i kommunalvalet?

 • I kommunalvalet måste du först veta din rösträttskommun (se fråga 16). Varje kommun har egna kandidater och därför kan du rösta endast på en kandidat som ställts upp i din egen kommun.
 • Din rösträttskommun nämns på den anmälan om rösträtt (det meddelandekort) som sänds cirka 40 dagar före valdagen till de röstberättigade vilkas aktuella adressuppgifter finns i Finlands befolkningsdatasystem. Om du inte har fått någon anmälan om rösträtt kan du ta reda på din valkrets genom att ringa justitieministeriets servicenummer eller genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Kandidatnumren i kommunalvalet fastställs 31 dagar före valet. Kandidatnumren finns i justitieministeriets resultattjänst
 • Du hittar kandidatnumren också i finländska medier och på kandidaternas och partiernas webbplatser.

17. Hur får jag reda på centralvalnämnden i min kommun och adressen till den?

 • Brevröstningshandlingarna ska skickas till centralvalnämnden i din egen kommun.
 • Utlandsfinländare, alltså de som stadigvarande bor utomlands, är röstberättigade i den kommun som senast var deras hemkommun i Finland (folkbokföringskommun). Om en utlandsfinländare inte har haft hemkommun i Finland, bestäms hans folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hem-  eller folkbokföringskommun. Om folkbokföringskommunen inte längre hör till Finlands område anges som rösträttskommun Helsingfors.
 • Din centralvalnämnd står på den rösträttsanmälan som sänds till dig cirka 40 dagar före valdagen, såvida dina aktuella adressuppgifter finns i det finska befolkningsdatasystemet. För att få reda på din rösträttskommun kan du också kontakta justitieministeriets servicenummer eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

18. När kan jag sända en brevröst och när måste jag senast sända den?

 • För att kunna rösta måsta du veta din kandidats nummer. Kandidatnumren för presidentvalet fastställs 38 dagar före valet och kandidatnumren för övriga val fastställs 31 dagar före valet. Efter detta kan du rösta och sända din brevröst till Finland.

 • Den bakre gränsen för att sända brevrösten bestäms av att brevrösten måste vara hos centralvalnämnden i kommunen i fråga fredagen före valdagen före klockan 19. Man kan nödvändigtvis inte alltid vara säker på hur snabb postgången är, så det lönar sig att vara ute i tid. Landspecifika uppgifter om riktgivande leveranstider för försändelserna finns på Postis webbplats. Kontrollera alltid befordringshastigheten för den valda tjänsten. Denna information får du av posten eller kurirbolaget i avsändarlandet.

19. Jag litar inte på den lokala posten, kan jag sända min brevröst på något annat sätt?

 • Om du vill kan du anlita en internationell kurirtjänst för att säkerställa att handlingarna hinner fram. Däremot kan handlingarna inte ges t.ex. till en vän som för dem till Finland, eftersom det på ytterkuvertet måste finnas en poststämpel eller något annan märkning som visar att kuvertet har postats från utlandet till Finland.

20. Hur vet jag om min brevröst har kommit fram?

 • Du kan på egen bekostnad sända din brevröst som rekommenderat brev eller anlita en kurirtjänst, vilket innebär att du i regel kan följa leveransen av brevet. Andra än rekommenderade brev kan inte följas.
 • Kommunens centralvalnämnd vet med säkerhet först just innan valdagen vems brevröstning som har kommit fram, så det är inte längre möjligt att sända brevrösten på nytt eller att rösta på förhand.

ÖVRIGT

21. Mer information om brevröstning

 • Allmän information om brevröstning finns på webbsidan Brevröstning.
 • Mer information om beställning av brevröstningsmaterial får du av justitieministeriets servicenummer, som också betjänar som kundtjänst för brevröstning, vardagar kl. 08.00–16.00, tfn +358 (0) 800 9 4770 (finska) och +358 (0) 800 9 4771 (svenska).
 • Anvisningar som behövs för att fylla i brevröstningshandlingarna ingår i materialbeställningen. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant.

22. Finns det anvisningar eller material om brevröstningen på engelska?

 • Brevröstningsmaterialet finns på finska och svenska med undantag av punkten på engelska om vittnenas försäkran i följebrevet för brevröstning. Mer information om brevröstning och en instruktionsvideo om förrättandet av brevröstning finns på engelska på webbsidan Postal voting.

23. På vilket sätt säkerställs valhemligheten vid brevröstning?

 • Vid brevröstning svarar du själv som väljare för att valhemligheten och valfriheten bevaras. Detta betyder bl.a. att du inte får låta någon annan se vad du antecknat på röstsedeln. Det turkosa valkuvertet fungerar som valurna vid brevröstning och när rösten läggs i den bevaras valhemligheten.
 • Vittnena vid brevröstningen undertecknar den försäkran som finns i följebrevet för brevröstning om att den röstande har röstat med bevarande av valhemligheten och så att hans eller hennes valfrihet inte har kränkts.
 • Kommunens centralvalnämnd öppnar ytterkuverten för brevröstningen och gör på basis av uppgifterna på följebrevet en anteckning i rösträttsregistret om att väljaren har utövat sin rösträtt. Efter detta skiljs följebrevet och valkuvertet som innehåller röstsedeln åt och därefter kan en enskild röst inte längre kopplas till uppgifterna på följebrevet.

24. Hur får jag reda på min finska personbeteckning?

25. Kan jag ge respons som gäller beställningstjänsten eller valet?