Vad röstar jag om i välfärdsområdesvalet och varför?

I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige. Från ingången av 2023 ansvarar fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i välfärdsområdet. Syftet med de välfärdsområden som införs i och med social- och hälsovårdsreformen är att garantera att det finns jämlika, högklassiga och lättillgängliga tjänster i hela Finland.

Din röst har en direkt inverkan på människors vardag. Din representant fattar beslut om närservicen och strukturen på servicenätet, till exempel om hur social- och hälsocentralerna placeras och vilka tjänster som erbjuds samt beslut som påverkar tillgången till tjänster på lika villkor i hela välfärdsområdet.

Välfärdsområdets tjänster används ända från födseln till livets slut

Välfärdsområdets uppgifter

 • Primärvård
 • Specialiserad sjukvård
 • Socialservice
 • Tjänster för barn, unga och familjer
 • Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder
 • Tjänster för äldre
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Elev- och studerandevård
 • Främjande av välfärd och hälsa
 • Räddningsväsende

Genom att rösta kan du förbättra tjänsterna!

Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden i Finland. I Helsingfors ansvarar staden för välfärdsområdestjänsterna.

Du bestämmer vem som sitter i fullmäktige i ditt välfärdsområde, och välfärdsområdesfullmäktige bestämmer om ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med ingången av år 2023.