Rösträkningen vid kommunalvalet

Räkning av förhandsrösterna

Kommunens centralvalnämnd svarar för räkningen av förhandsrösterna. Räkningen av de röstsedlar i valkuvert vilka getts in vid förhandsröstning och brevröstning får inledas på valdagen tidigast klockan 10. Varje centralvalnämnd som räknar röster ska effektivt se till att inga uppgifter om räkningen förmedlas utanför rösträkningslokalen innan vallokalerna stängts.

Vid rösträkningen strävas det efter att resultatet av räkningen skall vara klart samma kväll senast klockan 20. Före det får centralvalnämnderna inte ge några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll.

Därefter meddelar valnämnden omedelbart den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet i röstningsområdet i fråga. Centralvalnämnden inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem.

Slutligen skall valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till centralvalnämnden före måndag morgon.

Tillkännagivande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan på valdagens kväll. När vallokalerna stängs klockan 20 offentliggörs resultatet av förhandsröstningen som överförts till valdatasystemet. Därefter överförs valnämndernas preliminära uträkningar till valadatasystemet alltefter de under valdagskvällens lopp blir färdiga. Vanligen är det hela preliminära valresultatet klart senast klockan 23. I de största städerna, i synnerhet i Helsingfors, kan det dock hända att det preliminära resultatet blir klart först vid midnatt.

Kontrollräkning och fastställande av valresultatet

Centralvalnämnderna börjar kontrollräkningen av röstsedlarna på måndagen efter valdagen och fastställer det slutliga valresultatet på onsdagen vid ett möte som börjar senast klockan 18. Fullmäktigeledamöternas mandatperiod inleds den 1 juni.

Närvarorätt för valombud

Partiernas och för valmansföreningarnas valombud eller av dessa bemyndigade personer har rätt att vara närvarande vid de sammanträden som centralvalnämnden håller för att räkna förhandsrösterna, kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet samt vid valnämndens räkningsmöte.

Fastställande av valresultatet

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund, ett valförbund, en gemensam lista samt en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista. Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått. I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. Slutligen ställs alla kandidater i en kommun i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista utses till ledamot i fullmäktige lika många kandidater som väljs i kommunen.

Räkning av valresultatet

1. Det totala antalet röster var och en gruppen fått räknas ihop. 2. Kandidaterna ställs i rangordning enligt deras personliga röstetal. 3. Var och en kandidat tilldelas ett jämförelsetal. Som jämförelsetal för den kandidat som fått mest röster gruppens totala antal röster, den andra hälften av det totala antalet röster, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. 4. Kandidaterna som fått de största jämförelsetalen blir invalda.