Valbarhet

Enligt regeringens proposition är den valbar, det vill säga kvalificerad att ställa upp som kandidat i välfärdsområdesval, som 

  1. är invånare i välfärdsområdet i fråga (vars hemkommun hör till välfärdsområdet i fråga), 
  2. har rösträtt i välfärdsområdesval i något välfärdsområde och 
  3. inte har förklarats omyndig.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet ska tas in i 77 § i lagen om välfärdsområden: Valbar till välfärdsområdesfullmäktige är inte 

  1. en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen,
  2. den som är anställd hos välfärdsområdet i en ledande uppgift inom välfärdsområdesstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde eller inom något av välfärdsområdets affärsverk eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift, 
  3. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande och som vad ställningen beträffar kan jämföras med en sådan hos välfärdsområdet anställd person som avses i 2 punkten,
  4. den som är anställd hos en välfärdssammanslutning där välfärdsområdet är medlem och som vad ställningen beträffar kan jämföras med en sådan hos välfärdsområdet anställd person som avses i 2 punkten. 

Den som är anställd i en uppgift som avses ovan är dock valbar till fullmäktigeledamot, om anställningsförhållandet upphör innan ledamöternas mandattid börjar. 

Kandidatuppställning

Vid välfärdsområdesval får kandidater ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar. Partierna kan sluta sig samman och bilda valförbund och valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor. De uppställda kandidaterna är kandidater för hela välfärdsområdet. 

Ett partis kandidater ställs upp av en förening som företräder partiet i välfärdsområdet och som partiets centralorganisation har utnämnt till uppgiften och anmält till välfärdsområdesvalnämnden. 

En valmansförening kan bildas av minst 50 röstberättigade personer som bor i välfärdsområdet.

En kandidatlista få vara högst 1,25 gånger så stor som det antal fullmäktigeledamöter som väljs inom välfärdsområdet.

I sammanställningen av kandidatlistor anges varje kandidats nummer, namn, yrke och hemkommun. 

Partierna och valmansföreningarna ska lämna in kandidatansökningarna till välfärdsområdesvalnämnden. 
Välfärdsområdesvalnämnderna

Justitieministeriet har utarbetat blanketter för kandidatuppställning vid välfärdsområdesval.