Valbarhet

Enligt regeringens proposition valbar, dvs. berättigad att ställ upp som kandidat vid landskapsval, är en person 
1) vars hemkommun hör till landskapet i fråga,
2) som har rösträtt i landskapsval i något landskap och
3) som inte har förklarats omyndig.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet ska finnas 61 § i landskapslagen.

"Valbar till landskapsfullmäktige är inte
1) en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller landskapsförvaltningen,
2) den som är anställd hos landskapet i en ledande uppgift inom landskapsstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde eller inom något av landskapets affärsverk eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift,
3) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där landskapet har bestämmande inflytande och som vad ställningen beträffar kan jämföras med en sådan person anställd av landskapet som avses i 2 punkten, eller
4) den som är ledamot i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller är i ledande eller ansvarsfull ställning eller därmed jämförbar ställning i något av landskapets affärsverk eller i en sammanslutning eller stiftelse som producerar social- och hälsovårdstjänster eller andra tjänster som omfattas av landskapets organiseringsansvar.

Den som är anställd i en uppgift som avses i 1 mom. är valbar till fullmäktigeledamot, om anställningsförhållandet upphör innan ledamöternas mandattid börjar."

Kandidatuppställning

Vid landskapsval får kandidater ställas upp av partier som införts i partiregistret och valmansföreningar. Partierna kan sluta sig samman till att bilda valförbund och valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor. Kandidaterna ställs upp landskapsvis. Ett partis kandidater ska ställas upp av en partiförening i landskapet, som partiets centralorganisation har utnämnt till uppgiften och anmält till landskapsvalnämnden. En valmansförening kan bildas av minst 100 röstberättigade personer som har hemkommun i landskapet. Regeringen har föreslagit att antalet röstberättigade som krävs för att bilda en valmansförening sänks till 50.

I kandidatlistan får på samma sätt som vid kommunalval ställas upp ett antal kandidater som är högst en och en halv gång så stort som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses vid valet.

I sammanställningen av kandidatlistor anges utöver varje kandidats nummer, namn och yrke även dennes hemkommun.

Partierna och valmansföreningarna ska lämna sina kandidatansökan till landskapsvalnämnden. Justitieministeriet har utarbetat blanketter för kandidatuppställning vid landskapsvalet.