Välfärdsområdesfullmäktige

Riksdagen godkände den 23 juni 2021 den regeringsproposition om social- och hälsovårdsreformen som avses i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering av den 10 december 2019 (RP 241/2020 rd).  Genom reformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna. Lagstiftningen om välfärdsområdena, bland annat lagen om välfärdsområden (611/2021), trädde i kraft den 1 juli 2021.

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Valet ska vara direkt, hemligt och proportionellt och grunda sig på lika rösträtt. Mandatperioden för fullmäktige avses vara fyra år. Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet. Det första välfärdsområdesvalet ska dock förrättas som separata val söndagen den 23 januari 2022. Helsingfors stad ska inte vara ett välfärdsområde och där ska inte förrättas välfärdsområdesval. Social- och hälsovårdsreformen gäller inte landskapet Åland.

Varje välfärdsområdesfullmäktige beslutar själv om sin storlek, men enligt lagen om välfärdsområden ska minst 59 ledamöter väljas till fullmäktige i de minsta välfärdsområdena och minst 89 fullmäktigeledamöter i de största. I det första välfärdsområdesvalet väljs dock det nämnda minimiantalet ledamöter.

Antal invånare

Antal ledamöter i fullmäktige minst
högst 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
över 600 000 89


Enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 31 augusti 2021 är antalet ledamöter som väljs till välfärdsområdesfullmäktige vid välfärdsområdesvalet 2022 inom de olika välfärdsområdena följande:

  • 59 fullmäktigeledamöter (11 välfärdsområden): Mellersta Österbotten, Kajanaland, Östra Nyland, Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen, Egentliga Tavastland, Österbotten, Lappland och Södra Österbotten.
  • 69 fullmäktigeledamöter (6 välfärdsområden): Mellersta Nyland, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Norra Savolax, Mellersta Finland samt Vanda och Kervo.
  • 79 fullmäktigeledamöter (4 välfärdsområden): Norra Österbotten, Västra Nyland, Egentliga Finland och Birkaland.