Anförande av besvär över välfärdsområdesval

Vid välfärdsområdesval kan besvär anföras hos en förvaltningsdomstol inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Följande får anföra besvär på den grunden att beslutet är lagstridigt:

  • den vars rätt eller fördel beslutet kränker
  • den som varit uppställd som kandidat vid valet och
  • varje parti och gemensam lista som lämnat in en kandidatansökan.

Dessutom får följande anföra besvär på den grunden att välfärdsområdesvalet förrättats i oriktig ordning:

  • varje röstberättigad person inom välfärdsområdet och 
  • välfärdsområdets medlemmar.

Om valmyndighetens beslut eller åtgärder har varit lagstridiga och lagstridigheten uppenbarligen har kunnat inverka på valresultatet ska valresultatet rättas, eller, om detta inte är möjligt, ska nyval utlysas i välfärdsområdet i fråga.

Ett beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.