Rösträtt vid välfärdsområdesval i Finland för medborgare i andra stater

Rösträtt

Rösträtten vid välfärdsområdesval bestäms på motsvarande sätt som vid kommunalval: röstberättigad är den som senast på valdagen fyller 18 år och som är

  1. finsk medborgare eller medborgare i någon annan medlemsstat i EU eller i Island eller Norge och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, eller
  2. medborgare i en annan stat och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen och som har haft hemkommun i Finland utan avbrott i två år räknat från den 51 dagen före valdagen.

Anmälan till rösträttsregistret för välfärdsområdesval behöver inte göras separat, utan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar registret på tjänstens vägnar med de uppgifter om varje person som har antecknats i befolkningsdatasystemet i Finland.

Rätt att ställa upp som kandidat

Varje person som är röstberättigad i välfärdsområdesval är i regel också behörig att ställa upp som kandidat (valbar) i välfärdsområdesval. Valbara i välfärdsområdesval är dock inte personer som genom domstolsbeslut förklarats omyndiga och personer som nämns i 77 § i lagen om välfärdsområdesval och som sköter vissa uppgifter i anslutning till välfärdsområdena.

Man kan ställa upp som kandidat på två alternativa sätt: a) som kandidat för ett parti eller b) som kandidat för en valmansförening. Man kan bli kandidat för ett parti genom att komma överens om detta med partiet. För att bli kandidat i en valmansförening ska man till stöd för sin kandidatur samla in underskrifter av minst femtio (50) röstberättigade personer i välfärdsområden i fråga. Ytterligare information om kandidatuppställningen ges av

  • registrerade partier och
  • välfärdsområdesvalnämndena, som också ger information om bildandet av valmansföreningar.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!


Your Europe - logo