Sms-försök i välfärdsområdesvalet 2022

I samband med välfärdsområdesvalet 2022 genomfördes för första gången i Finland ett försök där man undersökte hur en sms-påminnelse påverkar ungas valdeltagande. I försöket fick slumpmässigt valda röstberättigade i åldern 18−29 år vid två olika tillfällen information om tidsschemat för och rösträtten i välfärdsområdesvalet. Det första sms:et skickades dagen innan förhandsröstningen började och det andra dagen före den egentliga valdagen. Omkring 30 000 unga röstberättigade fick sms på finska och svenska i sin telefon. Meddelandena hade också olika ordalydelser. Jämförelsegruppen, som inte fick några meddelanden, omfattade cirka 20 000 unga.

De unga som fick sms röstade lite aktivare än unga i jämförelsegruppen. Valdeltagandet bland dem som fick sms ökade med cirka en procentenhet till 32 procent. En lika stor förändring observerades också i valdeltagandet bland dem som bor i samma hushåll som de unga som fick sms. 

Inverkan på valdeltagandet var förhållandevis större bland unga som brukar rösta mer sällan. Dessutom ökade de unga väljarnas valdeltagande i förhållande till äldre väljare. Genom sms-försöket lyckades man alltså minska snedvridningarna i valdeltagandet både mellan olika åldersgrupper och inom åldersgruppen.

Det skickades ut tre olika sms-versioner till de unga, eftersom målet också var att bedöma hur innehållet i meddelandena inverkar på valdeltagandet. Meddelanden med ett enkelt innehåll aktiverade de unga lite effektivare än andra meddelanden.

Motsvarande sms-påminnelser har testats med framgång även i Danmark och Norge under de senaste åren. I båda länderna bidrog påminnelserna till ökat valdeltagande.

I undersökningen användes slumpmässigt urval, dvs. deltagarna valdes ut slumpmässigt bland sådana röstberättigade i åldern 18–29 år vars telefonnummer fanns tillgängligt och vars boendekommuner hade ett elektroniskt rösträttsregister. En forskningsgrupp vid Åbo universitet och professor Janne Tukiainen, chef för forskningsgruppen, ansvarade för analysen av forskningsmaterialet. 

Försöket genomfördes som en del av projektet Beteendevetenskaplig rådgivning vid statsrådets kansli i samarbete med justitieministeriet och Åbo universitet. 

Promemoria: Sms-försök i välfärdsområdesvalet (på finska) 
Working paper: Who is mobilizeed to vote by short text messages? Evidence from a nationwide field experiment with young voters
Information om behandlingen av personuppgifter i undersökningen ”Främja unga väljares aktivitet genom sms-påminnelse” 

Ytterligare information:
Maarit Lassander, psykologie doktor, specialsakkunnig, arbetsgruppen för beteendevetenskaplig framsyn och kunskap i framtidens förvaltning, tfn 0295 160 037, [email protected], statsrådets kansli
Janne Tukiainen, professor, tfn 050 308 3620, [email protected], Åbo universitet
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, [email protected], tfn  0295 150 348, justitieministeriet