Tidsplan för välfärdsområdesval

I regeringens proposition (RP 241/2020 rd) föreslås att det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022. I enlighet med detta är de övriga viktiga datumen vid valet följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret  (vem är röstberättigad i vilket välfärdsområde): 3.12.2021
  • kandidatansökningar ska lämnas in senast 14.12.2021  före kl. 16
  • kandidatuppställningen (inkl. kandidatnumren) fastställs 23.12.2021
  • rösträttsregistret vinner laga kraft 11.1.2022
  • anmälan till hemmaröstning är öppen till 11.1.2022 kl. 16
  • förhandsröstning i Finland: 12–18.1.2022
  • förhandsröstning utomlands: 12–15.1.2022
  • resultatet fastställs 26.1.2022 
  • fullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022